O průběhu vikariátního setkání farností a a výstupech z něj jsme vás zde informovali 13.2. Nyní se k němu ještě vracíme přehledem inspirací z jiných farností, který jsme dostali od našeho pana vikáře. 

seznam aktivit je k nahlédnutí zde 

Je zajímavé nahlédnout  pod pokličku aktivit druhých a inspirovat se jimi. Jenom bych podotkl, že takové programy pro školy, jaké máme my díky nadšení Vojty Jirsy a jeho týmu, tam nikde nevidím. Pokud byste se i vy chtěli tímto nadšením nakazit, přidejte se. Třeba v neděli 3.3. v podvečer od 17.30 na pracovní schůzce v kostele 

Vít Grec

Navazujeme tímto textem na téma, které otevřel otec Christian v ohláškách minulé neděle a které, myslime si, stojí za obšírnější zminku. 

– Své zástupce vyslala většina farností našeho vikariátu, první hodina setkání byla věnovaná prezentacím toho, co farnosti ze své činnosti považují za inspirativní pro ostatní.

– Podle příspěvků je ve většině zúčastněných farností skupina aktivních laiků, kteří organizují různé programy. Většina z prezentovaných byla zaměřená spíše na vlastní život existujících společenství.
– Z několika aktivit zaměřených i mimo brány far a kostelů mě zaujalo například společenství od sv. Gotharda se stále pokračujícími modlitbami za země světa, karmelitky ze Zbraslavi s celoročními nabídkami pro školy k návštěvám kláštera, Exodus na Barrandově a humanitární činnost farnosti v Řepích.
– Po prezentacích farností se ujal slova otec arcibiskup, poděkoval přítomným za jejich nasazení a pro letošní rok vyhlásil jako prioritu děti a mládež.
– Bohužel jeho nápady nebo příklady, jak s dětmi a mládeží pracovat moc nekorespondují s pražskou realitou roku 2024.
– Otec arcibiskup se zmínil také o finančních záležitostech, Praha prý v celostátním měřítku zaostává ve sbírkách na biblickou společnost apod., za což se prý stydí a na schůzích ČBK se červená.
– Následovaly dotazy a připomínky zúčastněných. Zazněla např. pochvala za pietu po střelbě na FFUK.
– Ohledně financí jsem vznesl připomínku, že se nám ve farnostech těžko přispívá, když s námi arcibiskupství nejedná rovně a transparentně. Na to přišla reakce – AP jedná transparentně, za případnou nesrozumitelnost mohou faráři, kteří nekomunikují všechny informace z Acta Curiae a další zdrojů. Reakce nebyla prosta emocí, stejně jako decentní ale přesto emotivní reakce jednoho z duchovních, která oponovala tomuto konstatování. 
– Po závěrečném požehnání jsme se rozešli k přítomným koláčům a hovorům s ostatními delegáty.
– Myslím, že by celkové atmosféře napříště prospěla i jednoduchá změna uspořádání sálu, aby otec arcibiskup neseděl za katedrou proti svému „žactvu“, ale seděli bychom spolu třeba kolem stolu nebo nějak jinak jako normální společenství.
Zapsal V. Jirsa

Milí bratři a sestry,

vstupujeme do 40denní přípravy na Velikonoce – oslavy Kristova zmrtvýchvstání. Tento čas je příležitostí a měly by jej provázet změny – hledání nových cest, objevování nových pohledů na vztahy – k blízkým i ke světu, nové přístupy k životu… „Hle, tvořím vše nové…!“ (Zj 21, 1)

Přeji nám všem tvůrčí uchopení této příležitosti – tak abychom otevřeli cestu Pánovu evangeliu, i dnes tak aktuálnímu – novému, plnému naděje. Aby naše obnova křtu o Velikonoční vigilii deklarovala, že naše srdce jsou nově obmyta Ježíšovou slitovností, něhou – že nejsou ničím a nikým blokována.

K této nové cestě – novému pohledu se připojuje i Vojtěch Jirsa, který nabízí svůj propočet k postní výzvě. Sám svůj příspěvek komentuje – „Není to nic světoborného, v měřítcích obrovského konfliktu jde o účinek velmi subtilní, ale podle mě to stojí za to zkusit.“

Přijměte jej jako inspiraci…

S přáním požehnané postní doby

P. Christian

Milé sestry, milí bratři.

Blíží se postní doba a druhé výročí ruského vpádu na Ukrajinu a zahájení krvavé války s desítkami, možná už stovkami tisíc obětí. Promýšlím tedy, jestli by letošní půst zároveň s naším odpíráním mohl také odepřít agresorovi alespoň část prostředků na vedení války. Ruská ekonomika je zhruba z poloviny závislá na vývozu ropy a zemního plynu. Naše země bohužel začala v listopadu, prosinci a lednu plyn z Ruska opět ve velkém nakupovat, zároveň stále platí, že Rusko je náš největší dodavatel ropy. Pokud nechceme, aby Rusko vyrábělo a nakupovalo zbraně ve stávajícím tempu, je jednou z cest, jak toho dosáhnout, snížit jeho příjmy z ropy a zemního plynu. Zkusil jsem velmi hrubě propočítat, co pro to můžeme udělat v našem každodenním provozu, a vyšlo mi, že milion lidí (tedy každý desátý Čech) by při snížení teploty vytápění o (další) 1°C, odepření si teplé sprchy a ušetření 10 km denně autem zajistil Ukrajině jeden den klidu na frontě, protože bychom Rusku neposlali peníze na 7-10.000 dělostřeleckých nábojů, které denně ruští okupanti vystřelí.

Vstupní data jsem použil následující:

Cena 1 dělostřeleckého náboje = 9.100,- Kč

Cena 1 barelu ropy aktuálně = 80 USD

Cena 1 MMBTu aktuálně plynu = 2 USD

Spotřeba tepla na ohřátí vody pro 5 minut trvající sprchu = 1,63 kWh

Úspora při snížení teploty vytápění o 1°C u průměrného rodinného domu po dobu 40 dní = cca 180 kWh

Spotřeba benzinu při jízdě osobním autem 8l / 100 km

Se srdečným pozdravem
Vojtěch Jirsa

Přes poušť nás Bůh vede ke svobodě, tak začíná poselství našeho papeže vydané pro letošní postní dobu. A dále pokračuje: když se náš Bůh zjevuje, sděluje nám svobodu: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví (Ex 20,2). Takto začíná Desatero dané Mojžíšovi na hoře Sinaj. Lid dobře ví, o jakém vyvedení Bůh mluví. Zkušenost otroctví je stále vtištěná do jeho těla. Desatero přikázání dostávají na poušti jako cestu ke svobodě…

Celý text poselství si můžete přečíst ZDE

přejeme vám inspirativní čtení

Vít Grec

 • V pátek 16.2. ve 20.00 bude další pravidelná modlitba se zpěvy z Taizé. Sejdeme se na ochozu u varhan.
 • Připomínáme i plánovaný týdenní pobyt v Taizé v srpnu určený pro mladé ve věku 15 – 35 let. Přihlásit se můžete přes QR kód na letáčku na nástěnce v kostele. Bližší informace získáte u Martiny Tesařové nebo Martiny Hoškové.
 • Česká křesťanská akademie, pobočka Praha 6 vás zve na přednášku s postní tematikou – Indrė Kuliešiūtė (Litva) – Tři Marie, aneb údiv žen u hrobu. Téma autorka zpracovává jako doktorandskou práci na KTF UK a zabývá se zobrazením údivu žen u hrobu Vzkříšeného ve výtvarném umění, pašijových hrách a jiných výtvarných projevech. Přednáška se koná ve středu 21. února v 19.30 hodin. Pozvěte i svoje přátele a známe.
 • Od 16.2. proběhne víkendovka s biřmovanci v klášteře v Poličanech- prosíme vás o modlitbu za ně.
 • Postní pátky s reflexí filmů s duchovní tématikou proběhnou v termínech – 23.2., 1.3., 8.3., 22.3. vždy od 18:30. První reflexe se bude týkat filmu Wit s Emmou Thompson, o který jsme zavadili již při adventní rekolekci. Scénář tohoto hlubokého existenciálního filmu napsaný podle stejnojmenné divadelní hry získal v roce 1999 Pulitzerovu cenu v kategorii drama. Těšíme se na vás, přijďte v hojném počtu.
 • První setkání v rámci přípravy na první přijetí svátosti smíření proběhne v neděli 25.2. po mši svaté. Zájemci se moho stále hlásit přes mail duchovní správy (vojtech.ds@volny.cz). Bližší informace u P. Zdíka a P. Christiana
 • S předstihem avizujeme postní duchovní obnovu, která proběhne v podobném formátu jako v adventu. Bude se konat ve středu 20.3. od 18.00 hodin (do cca 20.00 h). Téma je „Boží dar písně nám pomáhá z tísně“ duchovní slovo pronese evangelický duchovní Pavel Ruml. Následovat bude možnost skupinové reflexe, adorace a přijetí svátosti smíření – přítomni budou opět dva zpovědníci ze strahovského kláštera.
 • P. Christian informoval o druhém setkání farností našeho vikariátu s p. arcibiskupem, které se konalo 8.2. Tématem bylo referovat o tom, čeho farnosti ve svém rozvoji od setkání před rokem dosáhly, a v čem se jim podařilo přesáhnout ven do veřejného prostoru. Ústy Vojtěcha Jirsy jsme referovali o úspěšných vánočních a velikonočních programech pro školy. Vzbudilo to zájem řady společenství o tento projekt. I příspěvky dalších farností pro nás mohou být inspirací.

Jedno zajímavé téma je „samonosná farnost“ , jejíž obrysy se celkem zdařile rýsují i u nás. Proto P. Christian vyzývá opravdu každého člena našeho společenství: „Pokud vnímáme jakýkoliv potenciál ve svém životě, měli bychom ho dát do služby. Je to možná vdovin haléř, to jest co je často z nedostatku – času, sil, všech různých dalších angažovaností – může mít a má evangelijní rozměr a přináší to nečekané výnosy. K tomu vás chci pozvat a věřím, že naše společenství se stane místem, kde kvete Boží obdarování.“ 

zpracoval Vít Grec

Milí rodiče,

i letos bude probíhat příprava dětí na první přijetí svátosti smíření a na přijetí eucharistie.

 • Příprava je určena dětem školou povinným – první stupeň a starším.
 • Setkání budou probíhat tradičně po nedělní mši sv. – skupina rodičů a skupina dětí zvlášť. Přípravu povede P.Zdík Jordánek. 
 • Příprava začíná – 25.2.24

Pokud máte zájem o tuto přípravu, napište nám co nejdříve na mail duchovní správy vojtech.ds@volny.cz jméno/jména dětí a kontakt na vás. Do předmětu mailu napište „přihláška na přípravu“.  

Za duchovní správu Vít Grec 

 

Milí štědří dárci, 

připravili jsme pro vás potvrzení o darech, které jste v roce 2023 poskytli našemu kostelu. 

Prosím vyzvedněte si je (zejména vy, kdo je potřebujete odevzdat v práci do 15.2.) tuto neděli 4.2. po mši v kanceláři. Další možnost máte ve středu přede mší v 17.30. 

Pokud chcete zaslat potvrzení v PDF mailem, napište mi na mail vojtech.ds@volny.cz a do předmětu dejte POTVRZENÍ  A VAŠE JMÉNO

s pozdravem Vít Grec 

Milí přátelé, 

zveme vás na pravidelnou modlitbu se zpěvy z Taizé, která se koná v pátek 19.1.24 ve 20 hodin na ochozu kostela u varhan. 

Také chceme pozvat všechny mladé ve věku 16 – 30 let na společnou cestu do Taizé v Burgundsku (Francie). Po úspěšném loňském zájezdu plánujeme vypravit autobus na týdenní pobyt od 3. do 11. srpna. Bližší informace budou později vyvěšeny v kostele a také je můžete získat u Martiny Tesařové a Martiny Hoškové. Vše o komunitě v Taizé a pobytu v ní můžete najít na stránkách https://www.taize.fr/cs

Těšíme se na vás

za organizátory Martina Tesařová

Kdy: sobota 10. 2. – neděle 18.2. 2024 (7 nocí)

Kde: Gsiesertal / Val Casies (obec Sankt Martin), Italie

Cena: ubytování v českém domě zhruba 28 €/osoba/noc – vícelůžkové pokoje, cesta autobusem (cca 3000 Kč), cena jídla na týden cca 1500 až 1800Kč.

Nejsme cestovka, platí se jen skutečné výdaje.

Aktivity: veškeré zimní sporty (sjezdové lyže/snowboard, běžky, sáňky, nebo i jen procházky na skvělém vzduchu)

Vážení přátelé,

již pošesté máme možnost se vydat za zimními sporty do Alp do pastoračního centra Velehrad, založeného kdysi kardinálem Josefem Beranem. Zájezd je vhodný pro sjezdové lyžaře, snowboardisty, sáňkaře, běžkaře i pěší.

Autobus pro dopravu k sjezdovce / běžkařské trase je k dispozici každý den, protože tam s námi zůstává. Strava je zajištěna formou polopenze (snídaně a vařené večeře), pro zájemce je k dispozici i obědový balíček. V centru je možnost účastnit se každodenních bohoslužeb, bezplatně si zapůjčit stolní hry a zahrát si šipky, ping-pong a stolní fotbálek (vše bezplatně).

V případě zájmu mě kontaktujte na email: sima@asu.cas.cz nebo také na telefonním čísle: +420 739 013 937

Na nezapomenutelný zážitek se těší Dr. Zdislav Šíma.