Ekonomická rada (ER) na svém jednání 25.1.2024 probrala vývoj hospodaření společenství k 31.12.2023. Konstatovala, že náklady na užívání budovy budou ještě doúčtovány na počátku letošního roku, tudíž ER nemohla veškeré čerpání rozpočtu za rok 2023 vyhodnotit. ER dále probrala podklady pro rozpočet 2024, především příslušné požadavky na zvýšení jednotlivých položek rozpočtu. Konečná podoba rozpočtu pro rok 2024 bude projednána při dalším jednání ER. ER dále zvážila možnosti inzerce aktivit společenství v časopisu Šestka.  

Mgr. Andrea Vyskočilová

Ekonomická rada (ER) byla na svém jednání 23.11.2023 ER projednala vývoj
hospodaření společenství k 31.10.2023 a schválila některé další výdaje v rámci
čerpání rozpočtu 2023, zejména nákup poukázek Alza a dalších dárkových
předmětů, které budou využit jako forma poděkování za službu společenství (lektoři
náboženství, varhaníci, kostelníci, webová prezentace, květiny, kancléř farnosti,
organizace akolytů a lektorů). Byl schválen nákup nového standardního stolního
počítače do kanceláře společenství. ER se dále zabývala přípravou rozpočtu pro rok
2024 a možností zhodnocení volných finančních prostředků na spořících nebo
termínovaných účtech. ER také projednala nástup nové účetní společenství L.
Vilímovské od 1.1.2024 a nové pokladní M. Jelínkové od 1.10.2023

Andrea Vyskočilová

Níže naleznete stručné zprávy z posledních dvou schůzí ekonomické rady. Kompletní přehled aktivit ekonomické rady potom naleznete zde.

 

Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha 27.1.2023

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 27.1.2023 projednala hospodaření společenství na základě předběžných účetních výkazů za uplynulý rok 2022. Výsledek hospodaření skončil celkově přebytkem ve výši 342tis a lze ho hodnotit pozitivně jak z hlediska plnění rozpočtu, tak z hlediska meziročního srovnání výnosů a nákladů. Poměrně vysoký přebytek hospodaření je dán především vyšším plnění rozpočtu sbírek (710tis včetně účelových sbírek) a finančních darů (365tis), za což je třeba poděkovat všem dárcům! ER dále diskutovala principy pro sestavení rozpočtu pro rok 2023. Ten bude vycházet z rozpočtu 2022, z jeho plnění a z očekávaného navýšení nákladů. Navýšení nákladů se výrazně projeví zejména u energií, a to ve výši cca 30-70 % oproti roku 2022, kdy zatím k většímu navýšení ještě nedošlo. ER dále diskutovala rozpočet na řadu aktivit společenství včetně vytvoření finanční rezervy na aktivity, které nyní nelze předjímat, ale mohou být realizovány a finančně podpořeny v průběhu roku. Konkrétní návrh rozpočtu bude projednán na příštím jednání ER.

Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha 24.2.2023

 

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 24.2.2023 projednala a schválila rozpočet svatovojtěšského společenství pro rok 2023. Proti loňskému roku zvýšila na straně nákladů výdaje za energie (s ohledem na energetickou situaci o 100 %), příspěvky na akce a výjezdy Indiánek a Rytířů, přidala částku na inzerci aktivit společenství a doplnila položku drobných dárků: Členům našeho společenství, kteří konají dlouhodobé a náročnější služby chceme projevit vděčnost pozváním na kulturní, sportovní či jiné akce dle jejich zájmu (např. učitelé náboženství, vedoucí Indiánek a Rytířů, kostelníci, kancléř duchovní správy, květinářky, varhaníci).  

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 9.9.2022 nejprve zhodnotila stav hospodaření společenství, dle výstupu připravených účetní Ing. Královou k pololetí roku 2022. ER nemá k hospodaření společenství žádné výhrady. Zvýšené náklady na úklid byly projednány a vysvětleny. ER schválila možnost přispívat na běžné nedělní sbírky prostřednictvím QR kódu, které budu připraveny do konce září 2022. To znamená, že bude možné přispívat na běžné nedělní sbírky dvěma novými způsoby – bezhotovostně převodem na účet společenství a QR kódem. Pro přispěvatele bude možnost uplatnění těchto příspěvků jako daru pro daňové účely. Tyto možnosti bude přehledně uvedeny na internetových stránkách společenství. ER schválila zavedení příspěvku na výuku náboženství od září 2022 ve výši 1.000, – Kč za rodinu. 

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 3.6.2022 nejprve provedla zhodnocení ankety ohledně možnosti příspěvků rodin a jednotlivců na hospodaření našeho společenství. Z odpovědí ve vyplněných dotaznících a z výsledků sčítání účastníků nedělních bohoslužeb, které se konalo v měsíci květnu, ER došla k závěru, že plánovaný rozpočet by měl být těmito vybranými příspěvky pokryt, nezbývá však žádná částka na rozvojové aktivity jako je pastorační koordinátor či placení pravidelných služeb. ER dále diskutovala možnost placení příspěvků do nedělní sbírky bezhotovostně převodem na účet společenství. Pro přispěvatele by tak byla možnost uplatnění těchto příspěvků jako daru pro daňové účely. Tato možnost bude přehledně uvedena na internetových stránkách společenství.

Na nově vytvořené stránce Svatovojtěšské ekonomické rady najdete zprávu o hospodaření duchovní správy za rok 2020 a rozpočet na rok 2021. Naše hospodaření  poznamenala protiepidemická opatření s dlouhotrvajícím omezením shromažďování osob a s tím související výpadek příjmů z pravidelných nedělních sbírek. Přesto se povedlo zrealizovat řadu užitečných projektů.