Vzhledem k epidemické situaci jsme se rozhodli omezit počet účastníků na jedné bohoslužbě na 150 osob, zároveň přibude k pravidelné nedělní bohoslužbě také bohoslužba od 11:00. V této souvislosti obnovujeme přihlašování pomocí tabulek, odkaz k nim naleznete zde

Zapisujte se tedy prosím na bohoslužby, jak bylo již v minulosti zvykem. Zároveň se prosíme zapisujte i do políček pro služby, s počtem bohoslužeb úměrně stoupá i potřeba pomocníků na hladkém průběhu :).

 

Děkujeme všem za ohleduplnost a dodržování platných opatření.

Milí přátelé,

v sobotu 13.11. se skupinka dobrovolníků od sv. Vojtěcha vydala do Moravské Nové Vsi na brigádu ve farnostech postižených červnovým tornádem. I když jsme se snažili, seč nám síly stačily, množství práce za den je samozřejmě jen kapka v moři toho, co je ještě potřeba všechno opravit. Přes všechnu spoušť, kterou živel napáchal, jsme si ale odvezli velmi silný zážitek plný naděje zprostředkované sympatickým panem farářem a několika optimistickými farníky. Možná oni posloužili svojí pokorou a příkladem více nám, než my jim.

Chci vás tedy touto cestou pozvat a povzbudit, ať využijete příležitost vyrazit ještě v sobotu 20.11., kontakt na pana faráře předá Michal Ibl, nebo se můžete obracet přímo na mě na číslo 723642963. Tabulka na zapisování je stále funkční zde.

Vojtěch Jirsa

Vzhledem k opět sílící intenzitě pandemie COVID-19 vás žádáme, abyste během celého pobytu v kostele při jakékoliv příležitosti dodržovali níže uvedená pravidla.

Platná hygienická opatření pro bohoslužby aplikovaná v kostele sv. Vojtěcha

naposledy aktualizováno 1. listopadu 2021

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, je při nich třeba dodržovat hygienická opatření.  

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, s výjimkou členů jedné domácnosti.   Prosíme obsazujte židle s vynecháním místa ideálně „šachovnicově“ a využijte i boční lodě a zejména ochoz

V kostele platí povinnost mít nasazený respirátor po celou dobu konání bohoslužby.  Ekvivalentem respirátoru je rouška z nano materiálu s filtrační účinností vyšší než 95% (FFP2, KN95) – nikoliv rouška zdravotnická nebo textilní.

Respirátor musí zakrývat ústa i nos

Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.

Pokud nejste členy jedné domácnosti, při pozdravení pokoje si nepodávejte ruku. Pozdravte se jiným vhodným způsobem

 

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jednotlivec (např svátost smíření) nebo jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

 

Tuto středu od 18:30 proběhne další ze setkání nad písmem svatým Dej hlas Slovu.

 

Srdečně Vás zve a na všechny se těší

Páter Christian

V červnu, poté co tornádo zdevastovalo obce na Hodonínsku, jsme vás požádali o pomoc ve formě peněžních darů na obnovu postižené oblasti a slíbili jsme, že se pokusíme navázat kontakt s některou z postižených farností, abychom jim nabídli pomoc přímo na místě. To se nám nyní povedlo, a jsme ve kontaktu P.Mariánem Kalinou, farářem farnosti Moravská Nová Ves, pod kterou spadá i obec Hrušky. Situace na místě je taková, že pomocných rukou je stále potřeba, ale koordinátorů pomoci na místě ubývá. Z toho důvodu jsou schopni přijmout a zorganizovat pomocníky v počtu max 8 -10 lidí, nicméně pomoc rádi přijmou. Jedná se o rozmanité fyzické práce v obci. V případě zájmu je možné nouzově přespat na faře v M N Vsi nebo Lanžhotě. Karimatky a spacáky nutné. Jídlo s sebou. Plánujeme jednu či dvě „brigády“ v termínu  13.11. a/nebo 20.11. 

Dobrovolníky prosím, aby se přihlásili závazně nejpozději do středy 10.11. Poté s p. farářem domluvíme detaily a účast vám závazně potvrdíme mailem spolu s dalšími podrobnostmi. Předpokládám, že bychom odjížděli dvěma auty z Prahy v sobotu v 6.30. Přihlásit se můžete v tabulce zde

Vít Grec

 

V rámci 95. Světového dne misií se také v našem kostele uskutečnil Misijní koláč. 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se aktivně k této akci připojili. A bylo vás opravdu spousta. 
Někdo přinesl malou krabičku, někdo celý plech, další několik krabic – všem patří veliké díky.
Počasí nám bylo nakloněno, a tak jsme mohli před kostelem rozprostřít několik stolů. 
Na ty jsme vyskládali dobroty na prodej a pak už jsme jen čekali, co si kupující vyberou a odnesou
domů ke kávě či na snídani. 
Vaše štědrost byla veliká. Po vyprodání všeho napečeného a sečtení všem vybraných financí jsme se zastavili 
na částce 15 136,- Kč. Ta byla zaslána na účet Papežského misijního díla. 
Děkuji také všem, kteří pomáhali s prodejem, přípravou stolů a závěrečným úklidem. 
 
Hana Rakovská za organizaci
 
P.S.: prodávalo se tak rychle, že jsme letos nestihli žádnou fotografii, ale bylo to hezké
 

Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně v neděli 24. října, náměstí sv. Petra

 

Dobrý den, drazí bratři a sestry!

Evangelium dnešní liturgie vypráví o tom, jak Ježíš při odchodu z Jericha navrací zrak Bartimaiovi,  slepci, žebrajícímu u cesty (Mk 10, 46-52). Je to důležité setkání a poslední před Pánovým vjezdem do Jeruzaléma na Pesach. Bartimaios ztratil zrak, nikoli však hlas! Když uslyšel, že kolem projde Ježíš, dal se do křiku: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ (v. 47). A nepřestával volat. Učedníky i zástup jeho volání obtěžuje a vytýkají mu ho, aby utichl. Ovšem Bartimaios volá ještě silněji: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ (v. 48). Ježíš ho zaslechne a ihned se zastaví. Bůh ustavičně naslouchá volání chudého člověka a Bartimaiův hlas ho vůbec neruší. Naopak, všímá si, že je plný víry, oné víry, která se nebojí naléhat, tlouci na Boží srdce navzdory výtkám a nepochopení. Zde tkví počátek onoho zázraku. Ježíš mu totiž říká: „Jdi, tvá víra tě zachránila“ (v. 52).

Bartimaiova víra vysvítá z jeho modlitby, která není nesmělá, ani konvenční. Především Pána oslovuje jako „Davidova syna“, tedy uznává Jej za Mesiáše, Krále, který vchází do světa. A pak na něj volá důvěrně, jménem: „Ježíši“. Nemá z něj strach, neudržuje odstup. Ze srdce vykřičí svou tragédii před tímto přátelským Bohem: „Smiluj se nade mnou!“. Opakuje jen tuto modlitbu. Neprosí ho o drobný peníz, jako to dělá s ostatními pocestnými. Od toho, který vše zmůže, žádá vše: „Smiluj se nad mnou, nad vším tím, co jsem“. Nežádá o milost, ale předstupuje on sám: prosí o smilování nad sebou a svým životem. Není to zanedbatelná prosba, avšak je nádherná, protože se dožaduje slitování, tedy soucitu a milosrdenství Boha, jeho něhy.

Bartimaios neužívá mnoha slov. Vyslovuje vše podstatné a svěřuje se lásce Boha, jehož zásahem může jeho život opětovně rozkvést, protože vykoná to, co je u lidí nemožné. Neprosí proto Pána o nějakou almužnu, ale vyjadřuje veškerou svou slepotu a utrpení, které přesahovaly pouhou ztrátu zraku. Nevidomost byla špičkou ledovce, ovšem v jeho srdci zajisté zely rány, ponižování, zklamané sny, omyly a výčitky. Bartimaios se modlil srdcem. Když žádáme Boha o nějakou milost, vkládejme též do modlitby svůj vlastní životní příběh a jeho zranění, pohanu, zklamané sny, chyby a pocity viny.

„Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Vyslovme dnes tuto modlitbu a ptejme se sami sebe: Jak to vypadá s mou modlitbou? Je odvážná a umí dotírat jako ona Bartimaiova, dokáže se pevně chytit Pána, který prochází kolem, anebo se spokojí s tím, že mu vyšle letný formální pozdrav, když si náhodou vzpomene? Ony vlažné modlitby, které ničemu neprospívají. A dále: zaměřuje se má modlitba na podstatu, obnažuje srdce před Pánem, překládám mu příběhy a tváře ze svého života? Anebo je chudokrevná, povrchní, sestavená z rituálů, postrádajících srdce i cit? Ze živé víry pramení modlitba jdoucí od srdce, která nežebrá o drobné, neomezuje se na nároky dané chvíle. Od Ježíše, který může všechno, máme požadovat všechno, a to neodbytně, nezapomínejte na to. Ježíš se nemůže dočkat toho, až do našich srdcí vlije svou milost a radost, ovšem my bohužel zachováváme odstup, možná kvůli plachosti, anebo z lenivosti či nevěřícnosti.

Když se modlíme, mnozí z nás nevěří, že by Pán mohl učinit zázrak. Přichází mi na mysl onen příběh, který jsem viděl na vlastní oči, onoho tatínka, jemuž lékaři řekli, že jeho hospitalizovaná devítiletá dcera nepřežije noc. Tento otec nasedl na autobus a ujížděl do sedmdesát kilometrů vzdálené mariánské svatyně, která ovšem byla zavřená, a tak pevně sevřel vstupní mříž a celou noc se modlil: „Pane, zachraň ji, Pane, dej jí život“. Modlil se k Panně Marii, celou noc z hloubi srdce volal k Bohu. Když se ráno vrátil do nemocnice, našel manželku v slzách a domníval se, že dítě zemřelo. Žena mu ale řekla, že se stalo něco nepochopitelného, že se dívka podle lékařů udravila. Ono volání toho muže, který žádal všechno, bylo vyslyšeno Pánem, který mu toto všechno dal. Není to nějaká historka, ale skutečnost, kterou jsem prožil v předchozí diecézi. My však máme takovou odvahu v modlitbě? Toho, který nás může vším obdařit, prosme o všechno, jako Bartimaios, velký učitel modlitby. Kéž nám Bartimaios dává příklad svou konkrétní, tvrdošíjnou a smělou vírou. A Panna Maria, která setrvávala v modlitbách, ať nás učí, jak se k Bohu obracet celým srdcem, v důvěře, že pozorně vyslyší každou naši modlitbu.

Přeložila Jana Gruberová

Převzato z webu Vatican News

 

 

 

 

Pokračovat ve čtení

Srdečně vás zveme na prezentaci o synodní cestě kterou pro nás připravil Adam  Rakovský. Setkání proběhne v kostele v neděli 24.10 po mši svaté souběžně s farní kavárnou. 

 

Milí spolufarníci. 

Již tuto neděli 24.10. budeme slavit misijní neděli společně se všemi věřícími na celém světě. 
Zvu vás k aktivní účasti na této události. 
Zapojit se můžete napečením sladkého či slaného, anebo zakoupením dobrot, které upeče někdo jiný.
Výtěžek z akce poputuje na Papežská misijní díla. 
Těšíme se na Vás! 
Za organizátory Hanka Rakovská