Na bohoslužby 18.4. se prosíme přihlašujte zde.

Počet bohoslužeb byl snížen na tři, na všech ale bude k dispozici venkovní dvůr pro 90 lidí, který bude do bohoslužby aktivně zapojen. Pokud možno přenechme prosím vnitřní prostory našim seniorům a dalším, pro které je mše svatá bez možnosti sezení náročnější.

Vážení farníci,

zveme vás na živý přenos online koncertu, který se bude konat v kostele sv. Vojtěcha dne 16.4. od 14:00. Jeho hlavním cílem je potěšit občany v domovech seniorů na Praze 6, kteří v této nelehké době trpí nedostatkem kontaktů a kultury a zároveň bude sloužit jako sbírka na nový varhanní pult našeho kostela. Proto klikněte v pátek 16. dubna ve 14:00 na odkaz, který najdete >>>ZDE<<< a uslyšíte Dejvické TriO – flétna, viola a klavír a můžete také zažít trochu online kultury a zároveň přispět na dobrou věc.

Zde je číslo účtu pro sbírku na varhanní pult: 331 341 061/0100, variabilní symbol: 3008

Těšíme se na virtuální setkání!

Promluva papeže Františka před modlitbou Regina Coeli na Velikonoční pondělí
Pondělí ve velikonočním oktávu se nazývá také „andělovo“, protože si připomínáme jeho setkání se ženami, které přicházejí k Ježíšovu hrobu (Mt 28, 1-15). Anděl jim říká: „Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen“ (v. 5-6). Tento výrok: „Byl vzkříšen“, přesahuje lidské schopnosti. Také ženy, které se vydaly k hrobu a našly jej otevřený a prázdný, nemohly prohlásit: „Byl vzkříšen“, nýbrž pouze to, že hrob byl prázdný. „Byl vzkříšen“ – to je poselství. Jedině anděl mohl vyslovit, že Ježíš vstal z mrtvých, a to ze své moci nebeského hlasatele, z moci propůjčené Bohem, stejně jako jedině anděl mohl říci Marii: „Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš“ (Lk 1,31). Proto se dnešnímu pondělí říká „andělovo“, neboť pouze anděl – z moci Boží – může prohlásit, že Ježíš byl vzkříšen.

Evangelista Matouš vypráví, že za onoho velikonočního úsvitu „nastalo velké zemětřesení. Anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něj“ (v.2). Onen veliký kámen, který měl zpečetit vítězství zla a smrti, byl svalen k nohám a stal se stoličkou pro Pánova anděla. Všechny plány a odpor Ježíšových nepřátel a pronásledovatelů byly marné, všechna pečetidla se rozpadla. Obraz anděla, sedícího na kameni, je konkrétním, viditelným projevem Božího vítězství nad zlem, projevem Ježíšova vítězství nad vládcem tohoto světa, vítězství světla nad temnotou. Ježíšův hrob neodkryl nějaký fyzický jev, nýbrž Pánův zásah. Jak Matouš dodává, andělův „zjev byl jako  blesk a jeho roucho bílé jako sníh“ (v.3). Tyto podrobnosti symbolizují zásah samotného Boha, který je nositelem nové éry a posledních časů dějin, jelikož Ježíšovo vzkříšení zahájilo poslední část dějin, která může trvat tisíce let, avšak je poslední.

Tento Boží zásah vyvolá dvojí reakci: Strážci nemohou vydržet tuto strhující Boží sílu, jsou otřeseni vnitřním zemětřesením, klesají jako mrtví (v.4.). Moc Vzkříšení poráží ty, kteří byli použiti k tomu, aby zaručili domnělé vítězství smrti. Co tito strážci měli dělat? Vydat se za svými nadřízenými a říci pravdu. Stáli před volbou: buď vyslovit pravdu, anebo se dát přesvědčit těmi, kdo jim přikázali strážit hrob. Jediný způsob, jak je přesvědčit, byly peníze, a tito chudí, ubozí lidé prodali pravdu a s penězi v kapse rozhlašovali: „Ale ne, přišli jeho učedníci a ukradli mrtvé tělo“. Mamon i zde, při Kristově vzkříšení, projevuje svou moc, aby je popřel. Reakce žen se liší, protože anděl Páně je výslovně vyzývá k tomu, aby neměly strach a nehledaly Ježíše v hrobu: „Vy se nebojte“ (v.5).

Z andělových slov můžeme načerpat cenné ponaučení: neochabujme v hledání vzkříšeného Krista, který dává život v hojnosti těm, kteří se s Ním setkají. Najít Krista především znamená odhalit pokoj v srdci. Také ženy v evangeliu, po počátečním strachu, pochopitelně zakoušejí velikou radost, když se opět setkávají se živým Mistrem (v. 8-9). V této velikonoční době přeji všem, aby prožili tutéž duchovní skutečnost a přijali do srdcí, domovů a rodin radostnou velikonoční zvěst: „Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu“ (Antifona k přijímání). Velikonoční zpráva: Kristus žije, provází můj život, je vedle mne. Kristus tluče na dveře mého srdce, abych ho pustil dál, Kristus žije. V těchto velikonočních dnech nám prospěje, když si budeme opakovat: „Pán žije“.

Tato jistota nás vede k tomu, abychom se dnes a po celou velikonoční dobu modlili „Regina Caeli, laetare, tedy Vesel se, nebes Královno“. Poprvé ji takto pozdravil anděl Gabriel: „Buď zdráva, milostiplná!“ (Lk 1,28). Nyní se Mariina radost naplnila: Ježíš žije, láska zvítězila. Kéž se toto stane i naší radostí!

Přeložila Jana Gruberová

Převzato z Vatican News

Do sbírky dárků pro zdravotníky z covidových oddělení Ústřední vojenské nemocnice se zapojilo odhadem více než 100 lidí. Do kasičky a na účet se sešlo na 24 tisíc korun, takže organizátoři akce spolu s dobrovolníky mohli připravit neuvěřitelnou horu dárků. Obětavé maminky oslovily školy, kam chodí jejich ratolesti a děti poslaly skvělé obrázky a dojemné pozdravy zdravotníkům.  Dobrovolníci to vše nabalili do balíčků v sobotu 27.3. a napočítali do jednotlivých oddělení.  Poté bylo do nemocnice doručeno 434 balíčků, což mimochodem zaznamenal i web ČT24.  Protože nám hodně dárků zbylo, dovezla ten zbytek Andrea Vyskočilová do nemocnice sester Boromejek pod Petřínem, kde to opět udělalo velkou radost. 

Mimochodem předání dárků do ÚVN velmi oživilo jejich Facebookový profil, kde se objevují hezké a dojemné reakce a poděkování obdarovaných. Podobně dojemné, jako dopisy od dětí, jsou i maily, které jsme od zdravotníků z různých oddělení ÚVN dostali a dostáváme. 

Velké poděkování patří všem, kdo se ujali organizace akce, šířili informace o ní, všem kteří darovali a přispěli, kdo organizovali pozdravy ze škol, pomohli balit dárky, kdo je pak doručili do nemocnic. Záměrně nejmenuji, protože bych všechny ani neuměl vyjmenovat a určitě bych na někoho zapomněl. 

A to nejlepší na konec – na konto sbírky stále chodí další peníze, takže celková částka už překročila 40 tisíc a budeme muset buď pokračovat  v balení dárků pro další nemocnici / nemocnice – třeba pro tu pod Petřínem nebo se zamyslet nad tím, jak a na co bychom této nemocnici mohli přispět. Zrovna nemocnice sester Boromejek není úplně „přefinancovaná“. 

Milé sestry, milí bratři, 

již druhý rok jsme v situaci, kdy možnost slavit Velikonoce společně v kostele je velice omezená, a tak mnozí z vás možná zvolí variantu slavení Velikonoc doma v rodinném kruhu a s dětmi.  Inspirací pro takový způsob domácí bohoslužby se najde na internetu nepřeberné množství. Abychom vám výběr trochu ulehčili, nabízíme na odkazech níže texty, návody, videa a inspirace ze tří zdrojů, které svou povahou a zaměřením představují dostatečně pestrou paletu. Věřím, že si z této nabídky vyberete pro vás to pravé.  V každém případě budeme duchem spolu v modlitbách.

Přeji vám požehnaný a plodný čas Velikonoc.

Vít Grec   

Na bohoslužby během velikonoc se prosím přihlašujte zde.

Netradičně jsou všechny mše vypsané po dnech pod sebou. Stejně jako v neděli je možnost přihlásit se na dvůr, kde bude kromě zvukového přenosu a promítán i obraz dění uvnitř kostela.

Drazí bratři a sestry,

Vstoupili jsme do svatého týdne. Již podruhé ho prožíváme v kontextu pandemie. Minulý rok jsme byli více šokovaní. Tento rok jsme již zkušenější. Ekonomická krize se prohloubila.

A co dělá Bůh v této historické situaci naší společnosti? Bere na sebe kříž. Ježíš přijímá kříž, bere na sebe zlo, které s sebou taková situace nese, totiž zlo tělesné, psychické a především zlo duchovní. Protože Zlý využívá krize k rozsévání nedůvěry, zoufalství a nesporů.

A my? Co máme dělat? Ukazuje, nám to Panna Maria,  která je také první učednicí svého syna. Následovala svého syna. Svojí část utrpení, temnoty a ztráty nesla cestou utrpení, zatímco v srdci nesla hořící lampu víry. Z milosti Boží můžeme jít touto cestou také my. Jdeme křížovou cestu všedního dne a potkáváme tváře tolika bratří a sester v nesnázích. Nemůžeme prostě jenom jít lhostejně dál. Nechme se pohnout lítostí a vyjděme druhým vstříc. V takové chvíli si můžeme říct, jako mohl Šimon Kyrenský: “Proč zrovna já?” Ale potom objevíme ten dar, který se nás dotkl bez naší zásluhy.

Modleme se za všechny oběti násilí, zvláště za oběti dnešního atentátu v Indonésii před katedrálou v Makassaru.

Ať nám pomáhá Panna Maria, která jde napřed po naší cestě víry.

Přeložil Petr Vacík SJ

Převzato z Vatican News

 

Po delším čase vám přinášíme nové velikonoční číslo Vojtíka, které mimo jiné obsahuje i duchovní program velikonočního třídení a období po Velikonocích.  

A znovu připomínám, že Vojtík je časopis nás všech a chceme-li aby vycházel častěji a pravidelněji, potřebujeme ho něčím nakrmit. Svoje postřehy, nápady, zprávy o různých akcích nebo o dění ve společenstvích rodin a hotové příspěvky prosím posílejte na mail redakce vojtik(zavináč)morha.com   

Nové číslo si můžete koupit v kostele nebo přečíst zde 

Prosím, jestli víte o někom, kdo do kostela nemůže přijít a o Vojtíka by stál, doneste mu/jí ho. 

Archiv všech čísel   

Přeji vám požehnaný čas Velikonoc               Vít Grec