Ekonomická rada (ER) na svém jednání 2.6.2023 projednala a schválila zprávu o hospodaření za rok 2022. ER dále prozkoumá možnosti benefitů za dobrovolné služby pro společenství (lektoři náboženství, vedoucí Indiánek a Rytířů, kostelník, kancléř duchovní správy, květinářky, varhaníci atd.) ER je srozuměna s tím, že bude nutné najít odpovědnou osobu za vedení účetnictví a za vedení pokladny. Informace o cenách inzerce v časopisu „Šestka“ budou předány farní radě. ER se zabývala také návrhem dokumentu VIZE 2030.
za ER Andrea Vyskočilová

Milí přátelé,

v neděli před mší bude možné zaparkovat (téměř) jakákoliv vozidla poháněná vaší silou ve dvoře semináře, vjezdová vrata budou otevřena do 9:25. Po mši máme slíbené od P. Zdíka žehnání kol, koloběžek, kostitřasů, jednokolek, kočárků, vozíků, elektrokol, skateboardů, odrážedel atd., které proběhne před kostelem. Na závěr, prosím, zůstaňte ještě na společné foto pro celostátní pořadatele akce.

Děkuji za pozornost a jezděte bezpečně!

 

Aktualizovaný infoplakát zde.

 • mše ve všední dny začínají v pondělí 11.9.
 • výuka náboženství začíná v pátek 22.9., více informací na stránce Náboženství, kde je také přihláška ke stažení
 • začalo setkávání mládeže 13 – 18 let – pravidelně v po od 18.30 
 • zájemci o přípravu na svátost biřmování se mohou přihlásit písemně na mail otce Christiana christian.p(zavináč)centrum.cz; schůzky budou pravidelně v neděli v 17.30; termín biřmování  květen 2024
 • prosíme lektory a zpěváky, aby se přihlásli ke službám a zapsali se do tabulky služeb nejlépe až do konce roku. Zároveň vybízíme zájemce o službu lektora, aby se přihlásili Martinu Janečkovi.
 • příští neděli 17.9. vás zveme k účasti na akci Do kostela na kole ( Pořádá ekologická sekce ČKA a další) nebo jinými slovy do „do kostela jinak než autem“. Vyjádříte tak svůj vztah k životnímu prostředí a upevníte svoji fyzickou zdatnost. 
 • Začínají zkoušky Katedrálního dětského sboru – oddělení sv. Vojtěch. Malé zpěvačky a zpěváci se scházejí vždy v pondělí v 16 hodin u klavíru v dětské lodi. Zájemce zveme na náslechové hodiny, které budou první dva týdny.
 • V pátek 15.9. ve 20 hodin bude na ochozu u varhan modlitba se zpěvy z Taizé. Srdečně vás zveme.

publikoval Vít Grec

V neděli 10.9. bude po mší oblíbená farní kavárna, která nabídne i možnost blíže poznat otce Zdíka Jordánka. Vezměte si svoji kávu do hlavní lodi, kde otec Zdík o sobě něco poví a rád si s vámi popovídá. 

Těšíme se na vás 

Vít Grec

Poradní odbor pro otázky životního prostředí při SR ČCE, Ekologická sekce ČKA a Česká křesťanská enviromentální síť vyhlašují na neděli 17. září 2023 a sobotu 16. září 2023 již šestnáctý ročník akce „Do kostela na kole“.
Smyslem této celorepublikové ekumenické akce je propagovat cyklistickou dopravu, která je, podobně jako chůze, šetrná k životnímu prostředí a ve srovnání s automobilovou dopravou nepoměrně levnější, zdravější a na kratší vzdálenosti dokonce statisticky rychlejší.

 

 

 

Věděli jste, že…

 • Příští neděli  3.9. přivítáme nového kněze našeho společenství – P. Zdíka Jordánka O.Praem, který byl ustanoven výpomocným duchovním pro naši duchovní správu
 • Na závěr mše sv. příští týden bude žehnání do nového školního roku – kdo ze školáků chce, může si přinést školní tašku či jiné předměty k žehnání do nového školního roku.
 • Pravidelné mše svaté ve všední den začnou v pondělí 11.9.
 • V neděli 20.8. jsme se rozloučili s P. Janem. Jako farní společenství mu chceme poděkovat i darem. Protože je nadšeným pilotem motorového letadla, chceme mu přispět na letové hodiny. Proto bude následujících několik nedělí pokračovat sbírka na tento účel. 

Vít Grec

Jsou věci, které jsem připomínal jindy, které se však odvažuji znovu opakovat, protože je považuji za přednostní: duchovní světskost je opravdu nebezpečná, protože je to způsob života, který redukuje spiritualitu na zevnějšek: vede nás, abychom byli „obchodníci ducha“, lidé oblečení do sakrálních forem, které ve skutečnosti pokračují v myšlení a jednání podle módy světa. To se stává, když se necháváme okouzlit pomíjivými svody, průměrností a zvyklostí, okouzlit pokušeními moci a společenského vlivu. A ještě prázdnou slávou a narcismem, naukovými neústupnostmi a liturgickým estetismem, formami a způsoby, v nichž se světskost „skrývá za zdání religiozity a dokonce za lásku k církvi“, ve skutečnosti ale „spočívá v hledání lidské slávy a osobního prospěchu namísto slávy Pána“ (Evangelii gaudium 93). Jak v tom všem nepoznat to, co je aktualizovanou verzí onoho pokryteckého formalismu, který Ježíš viděl v jistých náboženských autoritách doby a jenž v průběhu svého veřejného života tímto formalismem trpěl možná víc než jinými věcmi?
z dopisu papeže Františka kněžím římské diecéze, 5. srpna 2023
celý text dopisu najdete na stránkách Svatého stolce (EN/ES/IT)
Vít Grec

Po téměř šesti letech v čele naší duchovní správy odchází  P. Jan do farnosti Praha Stodůlky, kde je ustanoven farářem. Zároveň tím končí i jeho působení ve funkci rektora Arcibiskupského semináře. 

Rektorem duchovní správy je od 1. srpna P. Christian Martin Pšenička O-Praem., jehož funkce vicerektora semináře skončila ke stejnému datu. Nově bude mít P.Christian i funkci ve svém domovském klášteře na Strahově. Od záři do týmu duchovní správy přibyde ve funkci výpomocného duchovního Christianův strahovský spolubratr  P. Zdík Miroslav Jordánek O.Praem., bývalý vojenský kaplan a duchovní správce v Doksanech a Bohušovicích nad Ohří. 

Jendo, děkujeme za veškerou péči a lásku, kterou jsi nás za dlouhé roky u sv. Vojtěcha zahrnoval.

Christiane, Zdíku, těšíme se na novou etapu v životě našeho společenství a na nové výzvy, které jsou před námi. 

Za všechny vás se modlíme, stejně jako za naše společenství, aby Pán vedl naše kroky a naplňoval nás svým Duchem.

Připojujeme pár fotografií z rozloučení v neděli 20.8.

Foto Marie Jelínková

Text Vít Grec

Vracíme se k jednomu z nejdůležitějších projevů papeže Františka během jeho apoštolské cesty do Portugalska. Při nešporách s místními pastoračními pracovníky jim přednesl své rozsáhlé poselství míněné nejen portugalské církvi k povzbuzení do současné situace. Protože se jedná o poselství zcela zásadní a velice platné i pro naši situaci nejen u sv. Vojtěcha a v české církvi, přinášíme vám celé znění tohoto poselství. K jeho obsahu se budeme odvolávat i v nadcházejících měsících při našem úsilí o proměnu našeho společenství. 

Jako inspiraci k přečtení celého poselství zde citujeme krátkou pasáž:

 „…Opravdu se mě dotýká, když mám mluvit o tom, jak otevřít apoštolské perspektivy, ta pasáž z evangelia, kde lidé nejdou na svatební hostinu syna a všechno je připraveno. A co říká pán, pán hostiny? „Jděte na křižovatky a přiveďte všechny, všechny: zdravé, nemocné, malé i velké, dobré i hříšníky. Všechny.“ Ať církev nemá hraniční kontroly, aby si vybírala, kdo vejde a kdo ne. Všichni, každý se svým životem na ramenou, se svými hříchy, takový, jaký je, před Bohem, jaký je před životem… Všichni, všichni. Do církve nezavádějme hraniční kontroly. Je to velká výzva, zvláště v kontextech, kde jsou kněží a zasvěcené osoby unaveni, protože zatímco pastorační potřeby rostou, je jich stále méně. Na tuto situaci se však můžeme dívat jako na příležitost zapojit laiky s bratrským nadšením a zdravou pastorační tvořivostí. Sítě prvních učedníků se pak stávají obrazem církve, která je lidskou, duchovní a pastorační „sítí vztahů“. Pokud neexistuje dialog, pokud neexistuje spoluzodpovědnost, pokud neexistuje účast, církev stárne. Rád bych to vyjádřil takto: nikdy biskup bez svého presbyterátu a Božího lidu; nikdy kněz bez svých bratří; a všichni společně – kněží, řeholníci a věřící laici – jako církev, nikdy bez ostatních, nikdy bez světa. Bez světskosti, ale ne bez světa. V církvi si navzájem pomáháme, podporujeme se a jsme povoláni šířit konstruktivní klima bratrství i navenek. Na jednom místě svatý Petr píše, že jsme živými kameny, které se používají pro stavbu duchovní budovy (srov. 1 Petr 2,5).“

celý text zde 

s využitím textů z webu www.vaticannews.va  (zde možno vyslechnout výběr pasáží jako podcast) připravil Vít Grec