Modlitba papeže Františka za mír ve světě

Maria, pohleď na nás! Jsme tu před tebou. Ty jsi Matka, znáš naši námahu a naše zranění. Ty, Královno míru, trpíš s námi a za nás, když vidíš tolik svých dětí zkoušených konflikty, sužovaných válkami, které trýzní svět.

Nastala temná hodina. Toto je temná hodina, Matko. A v této temné hodině se noříme do tvých zářivých očí a svěřujeme se tvému srdci, vnímavému k našim starostem. Také ono nepostrádalo neklid a obavy: kolik zažilo úzkosti, když se pro Ježíše nenašlo místo pod střechou, kolik strachu, když jste spěšně uprchli do Egypta, protože ho chtěl Herodes zabít, jakou tíseň, když jste ho ztratili v chrámu! Ve zkouškách jsi však, Matko, byla odvážná a statečná, důvěřovala jsi Bohu a na obavy jsi reagovala péčí, na strach láskou, na úzkost obětí. Neustoupila jsi, Matko, ale v rozhodujících chvílích jsi převzala iniciativu: spěchala jsi k Alžbětě, na svatbě v Káně jsi od Ježíše obdržela jeho první zázrak, ve Večeřadle jsi udržovala učedníky v jednotě. A když na Kalvárii pronikl tvou duší meč, ty, Matko, pokorná a silná žena, jsi protkala noc smutku velikonoční nadějí.

Nyní, Matko, se znovu ujmi iniciativy, ujmi se jí za nás, v této době drásané rozpory a pustošené zbraněmi. Obrať svůj milosrdný pohled na lidskou rodinu, která zbloudila z cesty k míru, která dala přednost Kainovi před Ábelem, a protože ztratila smysl pro bratrství, nenachází atmosféru domova. Přimlouvej se za náš svět, který se ocitl v nebezpečí a zmatku. Nauč nás přijímat život a pečovat o něj – o každý lidský život! – a zavrhnout šílenství války, která rozsévá smrt a ruší budoucnost.

Maria, mnohokrát jsi k nám přišla s prosbou o modlitbu a pokání. My však, zahleděni do svých vlastních potřeb a rozptýleni tolika světskými zájmy, jsme byli k tvým pozváním hluší. Avšak protože miluješ, neomrzeli jsme tě, Matko. Vezmi nás za ruku, vezmi nás za ruku a veď nás k obrácení, přiměj nás, abychom Boha postavili na první místo. Pomoz nám zachovat jednotu v církvi a být řemeslníky společenství ve světě. Připomeň nám důležitost naší role, dej, ať se cítíme zodpovědní za mír, povolaní k modlitbě a adoraci, k přímluvám a smírné oběti za celý lidský rod.

Matko, sami to nezvládneme, bez tvého Syna nemůžeme dělat nic. Ty nás však přivádíš zpět k Ježíši, který je naším pokojem. Proto, Matko Boží a naše, přicházíme k tobě, hledáme útočiště u tvého neposkvrněného Srdce. Vzýváme milosrdenství, Matko milosrdenství, pokoj, Královno pokoje! Otřes dušemi těch, kdo jsou v pasti nenávisti, obrať ty, kdo živí a podněcují konflikty. Osuš slzy dětí, které v této hodině tolik pláčou, pomáhej osamělým a starým, podpírej zraněné a nemocné, ochraňuj ty, kdo museli opustit svou vlast a své blízké, utěšuj sklíčené, obnovuj naději.

Svěřujeme a zasvěcujeme ti své životy, každé vlákno svého bytí, vše, co máme a čím jsme, navždy. Zasvěcujeme ti církev, aby svědčila světu o Ježíšově lásce, aby byla znamením svornosti a nástrojem míru. Zasvěcujeme ti náš svět, zvláště ti zasvěcujeme země a regiony, kde se válčí.

Věřící lid tě volá, jitřenko spásy, Matko, otevírej průzory světla v noci konfliktů. Ty, stánku Ducha svatého, vnukni vůdcům národů cesty k míru. Ty, Paní všech národů, usmiř své děti, svedené zlem, zaslepené mocí a nenávistí. Ty, která jsi každému blízko, zkrať naše vzdálenosti. Ty, která máš soucit se všemi, uč nás pečovat o druhé. Ty, jež zjevuješ Pánovu něhu, učiň nás svědky jeho útěchy. Matko, Královno míru, vlévej do srdcí Boží soulad. Amen.

Převzato z Vatican News

Přejít nahoru