Program činností

Kostel je využíván svatovojtěšským společenstvím k duchovním účelům a zároveň Pastoračním střediskem pro vzdělávací účely (přednášky, semináře, koncerty, divadelní představení).

Vzdělávací programy

Mnohotvárná činnost Pastoračního střediska a programy jeho přednášek lze najít podrobně na http://ps.apha.cz a http://www.vira.cz/. Publikace vydané Pastoračním střediskem jsou vystaveny v levé postranní lodi kostela.

 

 

Duchovní programy

Slaví se mše svaté, uděluje se svátost smíření, probíhá výuka náboženství, modlitební večery v duchu Taizé, přípravy na přijetí svátostí, setkávání dětí a setkávání mládeže a studentů, tématicky zaměřené na duchovní růst. Všechny všednodenní programy a aktivity běží pouze během desíti měsíců školního roku (září – červen). O letních prázdninách jsou u nás jen nedělní mše svaté.

Mše svaté:

Neděle od 9:30 hodin
Pondělí od 17.30 hodin (kromě letních prázdnin)
Středa od 17.30 hodin (kromě letních prázdnin)

Společné slavení liturgie v prostoru tak spletitém, jaký představuje dnešní kostel svatého Vojtěcha, je složitá událost a má svá organizační pravidla. Mohou být někým pociťována jako zbytečná, omezující nebo dokonce protivná, jsou však ověřená více než desítkou let a stojí alespoň za přečtení. Naleznete je na stránce Bohoslužby .

Svátost smíření

Příležitost ke svátosti smíření je většinou půl hodiny před nedělní mší svatou a ve všední den po mši svaté. O svátcích bývají další příležitosti rozepsány na nástěnce vpravo ve vestibulu kostela.
Většinou se zpovídá ve zpovědníci v předsálí kostela, vlevo od hlavního vchodu. V případě nutné potřeby kněze (svátost smíření, návštěva umírajícího apod.) je možno kontaktovat rektora kostela.

Svátost smíření pro děti do 10 let

Je uvedena společnou kající bohoslužbou a ukončena společnou modlitbou. Koná se čtyřikrát ročně v předem ohlášeném termínu.

Svátost smíření pro mládež

Koná se také čtyřikrát ročně. Je uvedena společnou kající bohoslužbou.

Křest dětí

Křest dítěte je vždy nutné domlouvat s knězem nebo jáhnem v dostatečném předstihu (asi 1 měsíc).

Modlitba v duchu Taizé

Koná se v prvním patře na levém ochozu 3. pátek v měsíci ve 20 hodin. Organizátory modliteb jsou manželé Hoškovi, kontaktní osoba je Martina Hošková.

Výuka náboženství

Náboženství vyučuje skupina katechetů, kteří mají bohaté zkušenosti v této činnosti. Učí se ve čtyřech věkových skupinách:

  • předškoláci (poslední rok) a prvňáci
  • druháci až páťáci
  • šesťáci a starší děti

Všechny lekce se konají v pátek 15.30 – 16.15 v prostorách kostela. S výukou se začíná v polovině září a končí v polovině června.

Příprava na 1. přijetí svátostí smíření a eucharistie

Příprava probíhá každé jaro ve dvou fázích. První fáze vrcholí na konci postní doby svátostí smíření, druhá fáze vrcholí po Svatodušních svátcích prvním svatým přijímáním. Připravují se jak děti (vždy v neděli po mši svaté, asi 20 minut, s jáhnem nebo katechetou), tak i rodiče (formou občasných setkání ve stejné době s knězem). K přípravě dostávají rodiče tištěné materiály, s jejichž pomocí připravují dítě během týdne na další lekci přípravy. Kontaktní osoba je jáhen Martin Opatrný.

Příprava katechumenů (dospělých) na křest

Příprava se koná pod vedením kněze a jáhna v malých skupinách. Trvá nejméně rok, v případě potřeby i déle. Křest se uděluje na Velikonoce, katechumeni jsou pokřtěni během noční bohoslužby velikonoční vigilie. Kontaktní osoba je P. Michal Němeček.

Příprava k přijetí svátosti biřmování

Uskutečňuje se vždy jednou za dva roky od adventu do následujících Svatodušních svátků, týdně.

Služby v kostele

Kostel sv. Vojtěcha pro své hladké fungování potřebuje kromě kněze, jáhna a katechetů také další osoby, které buď slouží při liturgii, nebo pomáhají v dalších oblastech služby společenství. Jedná se o následující služby:

  • lektoři při mši svaté předčítají z Písma od ambonu.
  • žalmisté zpívají přede mší od ambonu litanie a při mši žalmy a mešní ordinarium. Kontaktní osoba je Kryštof Verner.
  • mimořádní udělovatelé svatého přijímání jsou pověřeni, aby při mši svaté podávali věřícím eucharistii.
  • varhaníci doprovázejí bohoslužbu na varhany. 
  • ministranti a ministrantky jsou školení chlapci i dívky, kteří se celoročně setkávají a učí se, jak ministrovat při mši svaté. Scházejí se v neděli 30 minut před mší svatou. Svou rozmanitou prací napomáhají hladkému a důstojnému chodu bohoslužby. Kontaktními osobami jsou Prokop Karlík a Veronika Zastávková.
  • květinovou výzdobu oltářů má na starost skupina dobrovolnic/ dobrovolníků informace podá Kateřina Janečková nebo Eva Jelínková.

Další aktivity našeho společenství

Setkávání maminek s malými dětmi

Setkávání maminek s malými dětmi (0-5 let) probíhá pravidelně jednou za dva týdny, vždy ve středu od 9:30 do 11:00 hod. v kostele sv. Vojtěcha na pódiu. Smyslem setkávání je vytvořit prostor, kde se budou maminky mo

ci mezi sebou blíže seznámit, navázat nová přátelství, sdílet společná témata, vyměnit si vlastní zkušenosti a zároveň umožnit dětem společně si pohrát, zazpívat a třeba i něco vytvořit. Kontaktní osobou je Marie Kubíková. Podrobnější informace vč. termínů setkání jsou v sekci „Dětské aktivity“.

Setkávání dětí – Svatovojtěšský řád

Kluci ve věku 6-14 let se setkávají při společných hrách a dalších aktivitách v pátek odpoledne po výuce náboženství, od 16:30 do 18:00 hodin. Svatovojtěšský řád rytířů byl původně založen v roce 1994 a posléze dvakrát obnoven, a to v roce 2001 (kdy existoval do roku 2005) a naposledy v roce 2009. Kromě pátečních podvečerů podnikají kluci i další společné akce – jarní a podzimní výpravy a letní tábor, kde se učí vzájemné spolupráci a pomoci ve skupinkách, čestnému a rytířskému chování a mnoha jiným, pro život užitečným, věcem. Kontaktní osoby a vedoucí v jedné osobě jsou Vít Rakovský a Adam Krátký.

Obdobný oddíl funguje i pro holky. Indiánky se setkávají ve stejný čas jako rytíři, kontaktní osob a je Johana Buriánková.

Kavárna

Skupina dobrovolníků každou první neděli v měsíci organizuje po nedělní mši svaté pro všechny farní kavárnu – káva a čaj pro ty, kdo mají po mši chuť si trochu popovídat. Kavárna se otevírá na konci levé postranní lodi u kuchyňky. Koordinuje Renata Karlíková, zapsat ke službě se můžete na nástěnce ve vestibulu.  

 

Svatovojtěšský ples

První se konal v roce 1999 a postavil základ krásné tradici. Koná se většinou v lednu, od roku 2019 v kongresovém sále Masarykovy koleje v Thákurově ulici. Kontaktní osoby jsou Vít Grec, Kateřina Kufová a Pravomil Novák. Bližší informace vždy v ohláškách nebo na nástěnce. 

Místní skupina České křesťanské akademie Praha 6

Pořádá v prostorách kostela přednášky a diskuse na různá aktuální teologická, společenská, kulturní a jiná témata. Činnost zajišťuje výbor, kontaktní osobou je Vladimír Petkevič.

Finance

Běh kostela a jeho aktivit je zajišťován ze sbírek, které se konají při nedělní mši svaté. Z loňských čísel vyplývá, že na běžný provoz kostela je zapotřebí asi 300 000 Kč ročně. Kostel má pro sebe k dispozici peníze z přibližně 40 nedělních sbírek ročně.

Přejít nahoru