Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha 2.12.2022

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 2.12.2022 nejprve zhodnotila stav hospodaření
společenství, dle výstupu připravených účetní Ing. Královou k 31.10. roku 2022. Vzhledem
k tomu, že zatím nedošlo k navýšení nákladů za energie, běžné provozní náklady
společenství odpovídají nákladům za stejné období minulého roku. Zároveň dochází
k naplňování, resp. přeplňování, plánovaných výnosů zejména v oblastí sbírek a finančních
darů. Byla zprovozněna možnost využívání QR kódů pro darování částek ve výši 200, 500,
nebo 1000 Kč (viz nástěnka v kostele a webové stránky). Tyto dary, podobně jako
poukázáním na účet, jsou odečitatelné z daňového základu. ER se dále zabývala
předloženým konceptem a problematikou hospodaření diecéze, zejména ve vztahu
k farnostem a rozhodla se formulovat a projednat společné stanovisko i s ER dalších farností
vikariátu a případně i diecéze.