Farní vysvědčení

„Farní vysvědčení“

Milí bratři a sestry,

našim dětem a mládeži se i v této době mimořádných opatření dávalo vysvědčení – rekapitulace proběhlého období. Přijde mi pedagogické něco obdobného učinit i vzhledem k našemu svatovojtěšskému společenství za uplynulé období v režimu mimořádných opatření. A stejně jako má školní hodnocení svá omezení i toto malé ohlédnutí chce spíš nasvítit ušlou cestu a motivovat k tomu, abychom společně kráčeli „lépe a radostněji“ – s Ním a za Ním.

Je radostí nás kněží, když můžeme sloužit svátostmi Božímu lidu! Jak je potěšující, že využíváte možností ke svátosti smíření a účastníte se slavení eucharistie. Je to jeden z pilířů duchovního – života s Ježíšem. Je to nezastupitelná posila do všemožných rodinných, pracovních a osobních těžkostí a zápasů – „pramen a vrchol“ života církve, jak hlásá II. Vatikánský koncil. Jak se dá lehko zjistit, v mnoha farnostech mimo velká města lidé nemají tyto možnosti – ocitají se na poušti. Ale i tam Hospodin vedl a vede svůj lid. Bohu díky, že máme kde čerpat a že se tak děje.

V této souvislosti bych požádal o jistou vstřícnost ohledně „rozvrstvení“ návštěvnosti mši sv. v neděli a všední dny. Využívejte prosím k účasti na eucharistii i všednodenní bohoslužby v pondělí a ve středu v 17.30 „Nedělní povinnost“ účasti na mši sv. je v této době realizovatelná kterýkoli den v týdnu…

Je radostí, když mohu konstatovat, že zajištění provozu našich bohoslužeb leží v rukou mnoha z Vás. Kryštof Verner zajišťuje systém přihlašování na mše sv., varhaníci – V. Jirsa, K. Verner, H. Rakovská, M. Martínková doprovázejí bohoslužby spolu s mnoha ochotnými zpěváky – V. Grecem, J. Kufem, V. Vernerem, J. Zavadilem, K. Starým. Stejně i lektoři – Vás je nepočítaně – a noví se zapojujete, což je skvělé! Poslední neděli 31.1. se poprvé ujal modlitby přímluv Jeník Vyskočil – to je velmi dobře. Obdobně by se dalo hovořit o zapojování ministrantů – není to vůbec malá pomoc a my kněží si jí moc vážíme. Velký dík a ocenění patří i všem, kteří se angažují do výzdoby našeho kostela – K. Janečkové, E. Jelínkové. Katce děkuji za to, že naše děti mohou u vchodu najít vždy nějaký list k aktuální neděli a tak se k Pánu Bohu mohou „modlit tužkou“. Velkou část odpovědnosti je svěřena do rukou kostelníků – „jim je svěřena moc klíčů“. Jáchym Vopařil, Mário Kadlčák a jáhen Martin Opatrný stojí jako nezbytné zázemí každé bohoslužby. Bez přehánění lze říci, že toto vše je na jedničku! Je dobře, abychom všichni věděli o celém „aparátu“ nutných služeb a zamezili tak kostelní paralýze – „zúčastněný lid je obsluhován“ a pan farář koná ve stylu „one man show“ – od zapálení svíček přes žalm a kázání k zamčení kostelního vchodu po posledním duchovně povzneseném věřícím…

Na závěr bohoslužeb uplynulou neděli jsem navrhl jisté „rozšíření tabulek“. Kryštof do tabulek následujících nedělí vepíše ještě možnost zapsat se na službu při liturgii. Tyto dobrovolníky prosím, aby přišli o 10 min. dříve na mši sv. do sakristie. Zde se domluví vše potřebné.

Jedná se o službu lektorskou – 1. a 2. čtení a také přímluvy

Žalmisté – zde je třeba větší „erudice a praxe“ (přednes ordinária, žalmu, aleluja)

Varhaníci – mají svůj systém rozdělování služeb; Rád bych oslovil a povzbudil i další mladé zájemce – mnozí z našeho společenství se věnují hře na klavír i několik let, jistě by bylo možné s odvahou začít hrát při bohoslužbách! (Mnozí právě takto začali už od útlého věku 10-12 let!) Rád se s případnými zájemci osobně setkám a konkrétní začátky s nimi osobně proberu.

Chci povzbudit Vás ministranty a ministrantky – Vaše pomoc je velmi potřebná, těším se s mnohými z Vás opět na viděnou J

Kostelníci – zde je také třeba pomoci; spíše než aby jeden z nás absolvoval 4 mše sv. za neděli, bylo by fajn, kdybychom vzali na sebe „štafetu“ nedělního kostelnictví. Předpokládá to přijít na mši o 20 min. dříve a zapojit se do „úklidu“ po předchozí a přípravě další bohoslužby. Najdou se obětaví a zodpovědní spolupracovníci našich hl. kostelníků? Jáchym Vopařil a Mario Kadlčák připraví na 1. mši a po poslední bohoslužbě uklidí a uzamknou kostel.

Jsem rád, že funguje stream přenos z bohoslužby v 9.30 – díky za spolupráci Pastoračnímu středisku – P. Michalovi Němečkovi a Petru Šoltysovi za nainstalování.

Prosím, pamatujme v modlitbě na O. Jana, aby překonal všechny obtíže nemoci, nabyl sil a vrátil se zdravý mezi nás.

Farní vysvědčení musí obsahovat i významnou poznámku – docházka, dle možností, v pořádku.

Děkuji, že dodržujete a respektujete všechna COVID opatření v našem kostele sv. Vojtěcha.

Zřejmě jsem na něco či někoho zapomněl… Což nebylo úmyslné. Omlouvám se a děkuji za Vaši vstřícnost a ochotu spolupodílet se na tom, abychom „lépe a radostněji“ kráčeli touto dobou a společně chválili a oslavovali Pána.

S pozdravem P. Christian

Přejít nahoru