Maria, pohleď na nás! Jsme tu před tebou. Ty jsi Matka, znáš naši námahu a naše zranění. Ty, Královno míru, trpíš s námi a za nás, když vidíš tolik svých dětí zkoušených konflikty, sužovaných válkami, které trýzní svět.

Nastala temná hodina. Toto je temná hodina, Matko. A v této temné hodině se noříme do tvých zářivých očí a svěřujeme se tvému srdci, vnímavému k našim starostem. Také ono nepostrádalo neklid a obavy: kolik zažilo úzkosti, když se pro Ježíše nenašlo místo pod střechou, kolik strachu, když jste spěšně uprchli do Egypta, protože ho chtěl Herodes zabít, jakou tíseň, když jste ho ztratili v chrámu! Ve zkouškách jsi však, Matko, byla odvážná a statečná, důvěřovala jsi Bohu a na obavy jsi reagovala péčí, na strach láskou, na úzkost obětí. Neustoupila jsi, Matko, ale v rozhodujících chvílích jsi převzala iniciativu: spěchala jsi k Alžbětě, na svatbě v Káně jsi od Ježíše obdržela jeho první zázrak, ve Večeřadle jsi udržovala učedníky v jednotě. A když na Kalvárii pronikl tvou duší meč, ty, Matko, pokorná a silná žena, jsi protkala noc smutku velikonoční nadějí.

Nyní, Matko, se znovu ujmi iniciativy, ujmi se jí za nás, v této době drásané rozpory a pustošené zbraněmi. Obrať svůj milosrdný pohled na lidskou rodinu, která zbloudila z cesty k míru, která dala přednost Kainovi před Ábelem, a protože ztratila smysl pro bratrství, nenachází atmosféru domova. Přimlouvej se za náš svět, který se ocitl v nebezpečí a zmatku. Nauč nás přijímat život a pečovat o něj – o každý lidský život! – a zavrhnout šílenství války, která rozsévá smrt a ruší budoucnost.

Maria, mnohokrát jsi k nám přišla s prosbou o modlitbu a pokání. My však, zahleděni do svých vlastních potřeb a rozptýleni tolika světskými zájmy, jsme byli k tvým pozváním hluší. Avšak protože miluješ, neomrzeli jsme tě, Matko. Vezmi nás za ruku, vezmi nás za ruku a veď nás k obrácení, přiměj nás, abychom Boha postavili na první místo. Pomoz nám zachovat jednotu v církvi a být řemeslníky společenství ve světě. Připomeň nám důležitost naší role, dej, ať se cítíme zodpovědní za mír, povolaní k modlitbě a adoraci, k přímluvám a smírné oběti za celý lidský rod.

Matko, sami to nezvládneme, bez tvého Syna nemůžeme dělat nic. Ty nás však přivádíš zpět k Ježíši, který je naším pokojem. Proto, Matko Boží a naše, přicházíme k tobě, hledáme útočiště u tvého neposkvrněného Srdce. Vzýváme milosrdenství, Matko milosrdenství, pokoj, Královno pokoje! Otřes dušemi těch, kdo jsou v pasti nenávisti, obrať ty, kdo živí a podněcují konflikty. Osuš slzy dětí, které v této hodině tolik pláčou, pomáhej osamělým a starým, podpírej zraněné a nemocné, ochraňuj ty, kdo museli opustit svou vlast a své blízké, utěšuj sklíčené, obnovuj naději.

Svěřujeme a zasvěcujeme ti své životy, každé vlákno svého bytí, vše, co máme a čím jsme, navždy. Zasvěcujeme ti církev, aby svědčila světu o Ježíšově lásce, aby byla znamením svornosti a nástrojem míru. Zasvěcujeme ti náš svět, zvláště ti zasvěcujeme země a regiony, kde se válčí.

Věřící lid tě volá, jitřenko spásy, Matko, otevírej průzory světla v noci konfliktů. Ty, stánku Ducha svatého, vnukni vůdcům národů cesty k míru. Ty, Paní všech národů, usmiř své děti, svedené zlem, zaslepené mocí a nenávistí. Ty, která jsi každému blízko, zkrať naše vzdálenosti. Ty, která máš soucit se všemi, uč nás pečovat o druhé. Ty, jež zjevuješ Pánovu něhu, učiň nás svědky jeho útěchy. Matko, Královno míru, vlévej do srdcí Boží soulad. Amen.

Převzato z Vatican News

V promluvě při modlitbě Anděl Páně v neděli 15. října se papež František vyjádřil k situaci na Blízkém východě a přednesl i naléhavou výzvu k modlitbě a postu za mír. Řekl: „Prosím, nedovolme, aby byla prolita další nevinná krev, ani ve Svaté zemi, ani na Ukrajině, ani nikde jinde! Už dost! Války jsou vždy porážkou, vždy!

Modlitba je mírnou a svatou silou, která se staví proti ďábelské síle nenávisti, terorismu a války. Vyzývám všechny věřící, aby se připojili k církvi ve Svaté zemi a příští úterý 17. října zasvětili modlitbě a půstu.

Celý text si mužete přečíst na stránkách Vatican News

s použitím zdrojů z Vatican News připravil Vít Grec 

Zveme vás na poslední předprázdninovou modlitbu se zpěvy z Taizé, která se bude konat v pátek 17.6.22 ve 20 hodin. 

sejdeme se na ochoze u varhan. Těšíme se na vás.

Vít Grec

Vyzval všechny věřící po celém světě ke každodenní modlitbě růžence za mír:

„Dnes začíná měsíc zasvěcený Matce Boží. Rád bych vyzval všechny věřící a společenství, aby se v květnu každý den modlili růženec za mír. V myšlenkách se ihned ubírám k ukrajinskému Mariupolu, městu Mariinu, které bylo barbarsky vybombardováno a zničeno. I nyní a odsud znovu vyzývám k vytvoření bezpečných humanitárních koridorů pro lidi uvězněné v ocelárnách tohoto města. Trpím a pláču, když pomyslím na utrpení ukrajinského lidu, zejména těch nejslabších, starých lidí a dětí. Dokonce se objevují hrozivé zprávy o vyhošťování a deportaci dětí. A zatímco jsme svědky děsivého úpadku lidskosti, spolu s mnoha znepokojenými lidmi si kladu otázku, zda skutečně usilujeme o mír, zda vůbec existuje vůle vyhnout se neustálé vojenské a slovní eskalaci, zda děláme vše pro to, abychom umlčeli zbraně. Prosím, nepodléhejte logice násilí, zvrácené spirále zbrojení. Vydejme se cestou dialogu a míru! Modleme se“.

Z webu Vatican News vybral Vít Grec

 

Zveme vás na pravidelnou modlitbu se zpěvy Taizé. Sejdeme se na ochoze u varhan ve 20 hodin v pátek 18.3.2022. 

Pozvěte i vaše známé a přátele. 

Vít Grec 

Papež František se obrací s výzvou k nám všem, věřícím i nevěřícím.  Říká: „Ježíš nás naučil, že na nesmyslné, ďábelské násilí se reaguje Božími zbraněmi – modlitbou a postem.

Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den postu za mír.

Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím“.

podle Vatican News zpracoval Vít Grec

S postem a modlitbou nemusíme čekat až na Popeleční středu, můžeme se začít postit  již zítra, v pátek! 

Srdečně vás zveme na modlitbu u kříže se zpěvy z Taizé, která se poprvé po prázdninách bude konat v pátek 15.10.21 ve 20 hodin. Sejdeme se na ochoze kostela u varhan. Témat k modlitbě je v této době jistě dost. 

Vít Grec

 

milé sestry, milí bratři, 

připojte se i vy k zítřejší akci bělohorských sester Benediktinek. 

V důsledku pandemie koronaviru prochází lidstvo temnou zkušeností smutku a úzkosti, strachu a nejistoty, samoty a beznaděje. Navíc se nás bolestně dotýká brutální násilí v Bělorusku a Náhorním Karabachu i nová vlna teroru ve Francii, Rakousku, Afganistánu a Etiopii. Uprostřed těchto okolností si přejeme zakusit „solidaritu otřesených“ (Patočka), darovat si navzájem prožitek blízkosti a sounáležitosti celé lidské rodiny. Je lepší zapálit svíčku, než proklínat tmu.

Pojďme společně v neděli 8. listopadu 2020 ve 20 hodin rozsvítit v oknech svých domovů svíci a vyjádřit tak touhu po uzdravení svých blízkých, po uzdravení vzájemných vztahů i celé planety. V tento den si připomínáme 400. výročí bitvy na Bílé hoře, která proběhla 8. listopadu 1620 a stala se na celá staletí symbolem temnoty, útlaku, netolerance a rozdělení.

K této iniciativě nás inspiruje společné prohlášení papeže Františka a velkého imáma Al-Azhar Ahmada Al-Tayyeba „O lidském bratrství pro světový mír a společném soužití“ z Abú Dhabí, které v těchto týdnech František rozpracoval v encyklice Fratelli tutti.

Opatství Venio – Klášter benediktinek na Bílé Hoře, Praha

https://www.benediktinky.cz/svice-za-uzdraveni

Dne 25. dubna byl zveřejněn list, který Svatý otec adresoval všem věřícím k blížícímu se měsíci mariánské úcty a ve kterém vybízí ke společné i individuální modlitbě růžence. Součástí listu jsou také dvě modlitby, jimiž se papež obrací k Matce Boží a vybízí věřící, aby se je během tohoto měsíce vždy na závěr soukromé či společné modlitby růžence modlili spolu s ním. Plné znění listu najdete na stránkách cirkev.cz ZDE

Text modliteb jsme vám připravili na odkazech níže, ze kterých lze text i stáhnout ve fromátu pdf.  

První modlitba 

Druhá modlitba

Tento týden se chceme modlit :

  • Za celý svět, aby v tomto čase zkoušky zahlédl i Světlo a Naději, kterou nám přináší Vzkříšený Pán
  • Za naše společenství, ať nás Pán spojuje v jedno tělo, přesto, že se nemůžeme setkávat.
  • Za naše duchovní pastýře, kteří nám obětavě slouží slovem i svou blízkostí, ať jim Pán žehná a zachová je zdravé. 
  • Za zdravotníky, dobrovolníky a všechny lidi v první linii. 
  • Za politiky na všech úrovních, kteří rozhodují o našich svobodách i životech, ať je jejich motivací blaho celku, nikoliv jejich vlastní. 

dříve vydané úmysly modlitby jsou ZDE