Volby do Pastorační rady

Pastorační rada  (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře podle kán. 517, § 1 CIC. Spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“. Na základě povinnosti všech věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese pastorační rada spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky“ (Sk 1,8), viz kán. 225, §§ 1, 2 CIC.

Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu. (srv. Stanovy pastoračních rad Arcidiecéze pražské,ACAP 1/2008, čj. 0179/2008)

Proto se do Pastorační rady konají volby. V našem případě nejde o „farní“ radu, protože nejsme farnost, tedy územní správa, ale jen společenství kolem kostela sv. Vojtěcha. Přesto naše rada je řádně voleným orgánem. Mandát dosavadní rady končí v roce 2012 a je třeba zvolit radu novou. Volby konáme ve dvou kolech:

Primárky

Primárky jsou určeny k vytipování kandidátů. Právo navrhovat kandidáty a volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti. Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který je ochoten plnit úkoly farní rady. Oprávněný volič může navrhnout maximálně 6 kandidátů do rady.

Tyto primárky jsou ve dvou termínech: 6. 10. a 14. 10. 2012 po nedělní mši svaté. Z nich se vyberou kandidáti s největším počtem hlasů, ti budou napřed osloveni, zda souhlasí s kandidaturou. Pak teprve nastanou vlastní volby, v nichž je možné volit z oznámených kandidátů.

Vlastní volby

Vlastní volby proběhnou 11. a 18.11. po mši svaté. Volební řád viz. níže. Nová rada má povinnost se sejít nejpozději do jednoho měsíce po volbách.

Prosíme každého z nás, kdo patříte do našeho svatovojtěšského společenství, abyste se připojili k volbám. A zároveň prosíme o odvahu nechat se zvolit a být na nějakou dobu ku pomoci pro život v našem společenství.

 

Přejít nahoru