Text otce Christiana ke knize Proměna farnosti, která je jedním ze základních pilířu při hledání vize směřování našeho společenství.

 

Proměna farnosti, James Mallon, Karmelitánské nakladatelství, 2018 „z udržovacího režimu k misijnímu zápalu“

Z předmluvy: Církev dostala jako hlavní úkol získávat učedníky, potažmo misionáře, a vycházet s radostnou zvěstí ke všem lidem. A to by mělo být někde vidět: v programech farností, ve finančních rozpočtech, v personální politice.

Autor popisuje následující zkušenosti, které známe živě i ze situace církve v Evropě: Kolik rodičů a starých lidí nese jako bolest a výčitku, moje děti nechodí do kostela… „Co jsem udělal/a špatně?“  Sv. Monika neměla nikdy tolik duchovních dětí prosících o její přímluvu za své zbloudilé syny a dcery. Rodina na pohřbu své zbožné babičky zdvořile přetrpí nesrozumitelný obřad v prostředí, kde se cítí ztracení… biologická rodina a rodina víry se už málokde překrývají.…“Co jsem udělal/a špatně?“… Udělali pro své děti to, co udělali jejich rodiče pro ně. Není nic přirozenější než toto. Problém je jinde: nikdo jim neprozradil, že pravidla se mezitím dočista změnila. Jako při zápase v ragby, který by se bez varování v poločase změnil na zápas fotbalový, trpí mnoho těchto lidí tím, že jsou trestáni, a nevědí za co. To, co pro své děti udělali, by stačilo, před 60 lety…

Osobní svatost se čekala od kněze, ale povolání k ní už nemělo sebemenší spojitost s průměrným praktikujícím katolíkem. Nikdy nezapomenu na odpověď jednoho muže v mé první farnosti, když jsem se ho pokoušel dostat na kurzy ALFA. Řekl mi: „Víte otče, já nejsem až tak pobožný.“ Jako by mi chtěl říci: „Copak to nechápete? Chodím do kostela jednou za týden. Svou část dohody plním. Teď dělejte, co se čeká od vás, a nechejte mě na pokoji.“

Co však přinesl církvi II. Vat. koncil?– možná především 2 věci: povolání ke svatosti a k misii ale VŠEOBECNÉ povolání – každému adresované povolání ke svatosti a k misii. (Gaudete et exultate – exhortace papeže Františka)

Církev je ze své podstaty misijní – tuto ztracenou (pozapomenutou) identitu máme obnovit… Církev je jako bicykl – je stabilní a dobře funguje V POHYBU; když ho necháš stát, upadne…

Autor cituje (s. 50) spolubratra v kněžské službě: „Jamesi, připadám si jako předseda nějakého společenského klubu pro vyšší střední třídu…“

– mentalita údržby, poskytování servisu, zabývání se sami sebou, uspokojování vlastních potřeb;

Pastýřský úkol: 1) prvním posláním kněze je hlásat Boží slovo (spalující touha); 2) druhým úkolem je slavit a udělovat svátosti (toužebné přání slavit eucharistii, svátost smíření); 3) třetím posláním je vést Boží lid (vést a provázet společenství víry);

Mentalita klerikalismu (je v nás hluboce zakořeněná) – kněz jako „vše-dohlížitel“ = vězní kněze v roli jakéhosi „nadkřesťana“ – vyžaduje od něj, aby veškerou službu poskytoval sám. Kněz přitom stojí v úřadu/charismatu – nést odpovědnost za směřování společenství:

  • rozpoznávat rozdělovaná charismata/dary mezi členy jemu svěřeného Božího lidu;
  • vést jejich nositele ke službě, vést druhé ke zralosti – rozvíjet službu hlasatelů evangelia;

Co zastaví ony společenské změny, které uzavírají farnosti, co jim zabrání hlodat do našich základů – takže za 20 let budeme muset opakovat procesy sloučení farností na další úrovni? Odpověď zní – NIC. Nezabrání tomu nic – pokud nebudeme usilovat o zásadně hlubší proměnu! – PROGRAM TRVALÉ PROMĚNY „FARNÍ KULTURY“

 

Chci dělat něco proto, abych předal víru v mé rodině?

  • Kdo přestal žít s církví a v církvi neučinil tak z teologických důvodů – ne z důvodů naukových ale prožitkových!
  • Pokud je církev ponořená jen sama do sebe, pak zapomněla na své veliké poslání – být světlem národům! Podobně jako to zapomněl Izrael za dob Ježíšových.

V latinské Americe podnikli biskupové výzkum, proč přecházejí katolíci k jiným protestantským či evangelikálním uskupením:

1) věřící nikdy v katolické církvi neprožili „osobní setkání s Ježíšem Kristem (které by bylo hluboké a silné) – v jiných církvích ano. Došlo k tomu na základě kérygmatického hlásání a osobního svědectví evangelizátorů, které vedly k osobnímu obrácení a naprosté proměně života. V katolické církvi nic takového neprožili.

2) V jiných uskupeních prožili společenství – kde jsou lidé „přijímáni… a cítí se doceněni, vnímáni a zahrnuti do církve.“ To v katolickém prostředí neprožili.

3) Biblická a nauková formace nemá podobu „teoretických a neosobních vědomostí, ale čehosi, co vede k „duchovnímu, osobnímu a společnému růstu“ a k lidské zralosti.

4) Misijní odhodlání, které členy církve vede z kostelních lavic – k setkání s lidmi na okraji, aby je uváděli do Boží rodiny.

Dokument latinskoamerických biskupů z Aparecidy vyzývá k pastoračnímu obrácení – má povstat nová vlna učedníků misionářů. Připomenout církvi její nejvlastnější identitu! Na základě křtu se každý člen Božího lidu stává učedníkem, kterému je svěřeno poslání!

  1. 78 – pastorační péče: obvykle označuje péči věnovanou nemocným, umírajícím nebo zarmouceným – to je jistě důležitá součást. Zde se však nesmí vyčerpat! Pastýř – je obraz, který nemá v biblickém smyslu navodit vesnickou idylu – pečující, ochraňující. Prvním úkolem pastýře je vést ovce tam, kde je potrava a voda – sytit je, aby rostly a dospívaly. Ezechiel spílá falešným pastýřům Izraele za mnoho prohřešků ale především, že „nepásli stádo“. Podstatné je tedy sytit k růstu a zralosti.

5 základních hledisek formace učedníků misionářů:

1) vše začíná setkáním s Ježíšem Kristem. Je to Ježíš, který Tě zachraňuje, vytrhuje z moci zla – dává nový život! (Není to jádro katolické mystické tradice? – Mystikové popisují hluboce niterná a osobní setkání s Bohem.)

2) zásadním hlediskem je obrácení – rozhodnutí následovat Ježíše jako Pána.

3) hlediskem formace je učednictví – „nořit se hlouběji do tajemství jeho osoby.“

4) hlediskem je společenství – myšleno společenství, kde probíhá setkání s dalšími učedníky, bez něj se obejít nelze. Je to místo povzbuzení, podpory a dozrávání.

5) Pokud to vše předchozí je nefalšované a ryzí, pak to spontánně vede k misiím = hlásat Ježíše druhým v radosti, milovat potřebné a sloužit jim a budovat Boží království. (dokument z Aparecidy – inspirace exhortace Evangelii gaudium.)

Tento proces nové evangelizace je zjevný v církvi dobrých 30 let!

  1. Mallon: „V období krátce po zvolení papeže Františka jsem našel na internetu obrázek třech posledních papežů s následujícími popiskami: pod sv. Janem Pavlem II. stálo – „To je učení, kterému věříme.“ Pod neúnavným německým systematickým teologem Benediktem byla slova: „Toto jsou důvody, proč tomu věříme.“ A pod Františkem, který nás vybízí k obnově, byl napsán příkaz: „Teď jděte a jednejte podle toho.“

4 dny před svým zvolením pronesl pro účastníky konkláve Jorge Maria Bergolio následující slova: „Když myslím na příštího papeže: muž, který by skrze kontemplaci Ježíše Krista a adorací Ježíše Krista církvi pomohl, aby vyšla sama ze sebe na existenciální periferie, který by jí pomohl stát se plodnou matkou žijící „ze sladké a utěšující radosti hlásat evangelium.“ … aby církev překonala tendenci k zabývání se sama sebou, která ji ochromuje.“

Chceš žít víru ve zmrtvýchvstalého a následně ji i předávat? Musíš růst do učedníka misionáře! Obraz: církev jako fotokopírka: Papír vtáhne do sebe – to je evangelizace. Pak ho potiskne, sešije – to je učednictví (křest, výuka, formace). A pak ho zase vysune s tím, co na něm mělo být vytisknuto, aby šel a proměňoval svět – dějiny ostatně dokazují, že pero je mocnější než meč. To je misijní působení. Když církev prochází tímto cyklem, daří se jí nejlépe. Je zdravá.

 

Odkaz přímo na autora: https://www.youtube.com/watch?v=hFokxOKNYK0&list=PL8-1Dil2Zzb9a921FDkWLs30-LUuMrwQj

V pondělí je Slavnost Zvěstování Páně, mše svatá zde bude v 17:30 hod.
Ve středu je mše sv. také v 17:30 hod. a příští neděli v 9:30 hod.
Příští neděli bude také sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.

Další důležitá akce:

Příští neděli po mši svaté bude požehnání aut před motoristickou sezonou. Samozřejmě, že to požehnání je především těm, kdo se bude vydávat na cestu.

Další program:
Dnes v 19:00 hod. společenství vysokoškoláků.
Pondělí v 19:00 hod. společenství mládeže a v 19:30 hod. se sejde pastorační rada našeho společenství.
Pátek v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 hod. schůzka rytířů a schůzka indiánek.

V neděli 17.3. jsme měli milou příležitost slavit eucharistii se zakladatelem našeho společenství a prvním rektorem kostela po jeho převzetí od komunistické redakce Otázek míru a socialismu, P. Alešem Opatrným. P. Aleš přijal pozvání oslavit s námi své významné životní jubileum. Atmosféra byla skvělá, kázání jak pro děti, tak pro dospělé zvládl P. Aleš bravurně a s šarmem jemu vlastním. Na závěr jsme mu pořídili fotku se všemi, kdo byli v kostele. Atmosféru tohoto příjemného setkání můžete ochutnat v připojené fotogalerii

V pondělí a ve středu bude obvyklý pořad, tj. mše svatá v 17:30 hod. v neděli pak je mše svatá v 9:30 hod.

V pondělí v 18:00 hod. je v katedrále sv. Víte, Václava a Vojtěcha rekviem za pana kardinála Vlka.

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 v 17:00 hod. je v katedrále mše svatá, protože v těchto dnech je 6. výroční zvolení papeže Františka.

Další program v tomto týdnu:

Dnes v neděli od 19:00 hod. společenství vysokoškoláků.

Pondělí v 19:00 hod. společenství mládeže.

Pátek 15:30 hod. náboženství

         16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

V sobotu od 9:30 hod. bude postní rekolekce v našem kostele sv. Vojtěcha. Povedou ji kněží Arcibiskupskeho semináře. Čeká nás slovo k rozjímání, adorace, bude příležitost ke svátosti smíření a ve 12:30 hod. mše svatá.

Vážení přátelé,

posílám Vám pozvánku na první akci České křesťanské akademie místní
skupiny Praha 6 v letním semestru akademického roku 2018/2019 – vizte
přiložený plakátek. Tentokrát k nám zavítá církevní historik doc. Tomáš
Petráček, věhlasný autor řady vynikajících historických prací.

Upozorňuji, že přednáška se koná v ÚTERÝ, tedy nikoli v pondělí, jak
bývá zvykem.


Srdečně Vás jménem místní skupiny ČKA zve Vladimír Petkevič

Společnost Post bellum o.p.s. v rámci projektu Příběhy našich sousedů oslovila i farníky od sv. Vojtěcha, kteří se setkali s dětmi z 8. a 9. tříd základních škol v Praze 6 a vyprávěli jim svůj příběh. To, jak příběh pamětníků žáci zpracovali budete moci vidět na závěrečné prezentaci. 
Mezi pamětníky jsou manželé Albrechtovi, Dr. Václav Peřich, Petr Goldmann a dále S. M. Brigita Čechová (boromejka), Patrik Benda, Jan Jeník, František Stárek. 
 
Zveme vás na závěrečnou prezentaci prací 13. března v 15 hodin do kina Dlabačov.
tisková zpráva o projektu je k nahlédnutí zde
 

Na tuto neděli – tedy 10.3 – se nám podařilo opět nacvičit hudební doprovod ke mši. Budeme moc rádi, když se k nám přidáte!

V kostele bude k dispozici jen omezený počet natištěných zpěvníčků, proto pokud se těšíte, že si zazpíváte spolu s námi, budeme moc rádi, když si zpěvníček sami vytisknete z předpřipravených příloh.

Vaše Pádla

noty-10.3.-str-1
noty-10.3.-str-2.

V pondělí bude mše svatá obvykle v 17:30 hod. Na tuto středu připadá Popeleční středa. Je to den přísného postu, tzn. že všichni věřící od 14 let mají dodržovat půst od masa a věřící od 18 let do 60 také újmu v jídle, tedy do sytosti se mají najíst jen jednou za den. Na Popeleční středu bude mše svatá v 17:30 hod a při ní se bude udělovat popelec.

Další program:
Dnes v 19:00 hod. společenství středoškoláků a vysokoškoláků.
V pondělí v 19:00 hod. společenství mládeže.
V pátek v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 hod. schůzka indiánek a schůzka rytířů.

Milí přátelé,
dovoluji si pozvat nejen všechny ostřílené účastníky,
ale především také ty, kteří doposud neměli odvahu,
nebo prostě o našem turnaji ještě nevěděli,
na 8. ročník Farního turnaje ve stolním tenisu.
Turnaj se bude konat tradičně první sobotu po Velikonocích,
letos tedy 27. dubna, od 9 do cca 16 hod,
ve víceúčelovém sportovišti ČVUT, Pod Juliskou 4, Praha 6 – Dejvice.
Přihlásit se můžou muži i ženy ve věku od 12 do 90 let
e-mailem na vb.vernerovi@seznam.cz.

Je to vždy velmi milé setkání v uvolněné atmosféře, kde se můžete blíže poznat se svými spolufarníky,
a v turnaji si zahrají jak ti více pokročilí a ambiciózní, tak i mírně pokročilí začátečníci.
Hala je již zajištěna, nicméně budu velmi rád, když se budete přihlašovat co nejdříve,
abychom mohli naplánovat rozlosování turnaje. Upřesňující informace dostanete v potvrzujícím mailu po přihlášení.
Těším se na viděnou

Vladimír Verner

 

V pondělí a ve středu bude mše svatá v 17:30 hod. a v neděli pak je mše svatá v 9:30 hod.

Další program v tomto týdnu:
Dnes v 19:00 hod. společenství středoškoláků a vysokoškoláků.
Pondělí v 19:00 hod. společenství mládeže.
Pátek 15:30 hod. náboženství a v 16:30 hod. schůzka rytířů a schůzka indiánek.