Milí spolufarníci, 
 
rádi bychom vám nabídli novou službu – „LITURGIE“ DO RUKY
Jedná se o možnost posílání či předání papírové formy Nedělní liturgie.
Tato služba je určena především těm, kteří by si rádi přečetli „boží slovo“
a do kostela se v těchto dnech z různých důvodů nemůžou dostat 
nebo je pro ně elektronická forma nevhodná. 
 
Dejte nám vědět i pokud někoho takového znáte a víte, že k němu tato informace nedostane.
V případě zájmu se můžete přihlásit na tel. čísle 734641925 či napsat na tuto adresu: vojtech.ds@volny.cz 
Těm z vás, pro které není práce s počítačem překážkou, nabízíme možnost navštívit stránky www.víra.cz kde je Nedělní liturgie na několik nedělí dopředu a jsou tam i  texty na každý den.  
Pokud se na stránkách zaregistrujete, můžete mailem dostávat různé texty podle vašeho výběru, včetně Nedělní liturgie. 
za Pastorační radu Hanka Rakovská a Vít Grec
 

Milé sestry, milí bratři,

V návaznosti na výzvu Víta Grece týkající se nedělních sbírek bychom Vás rádi upozornili na zprovoznění formuláře „Chci darovat!“ na našich webových stránkách.

Prostřednictvím tohoto formuláře můžete zadat částku daru a další potřebné údaje tak, aby vám mohlo být automaticky po obdržení daru na konci roku vystaveno potvrzení pro daňové účely.

Tímto způsobem můžete taktéž duchovní správě dát vědět o vašem záměru poskytnout větší jednorázový dar nebo pravidelný příspěvek na určitý účel vyhlášený naším společenstvím, což umožní lepší finanční plánování.

V době omezeného provozu kostela je však neméně důležitý i příspěvek na běžné provozní výdaje (energie, úklid, údržba, cca 30 tis. Kč měsíčně), které jsou za normálního provozu hrazeny z nedělní sbírky. I v tomto případě můžete před zasláním daru na účet 331341061/0100 využít formuláře pro získání potvrzení pro daňové účely.    

Děkujeme!

Za ekonomickou radu Svatovojtěšského společenství, Jiří Witzany

milé sestry, milí bratři, 

připojte se i vy k zítřejší akci bělohorských sester Benediktinek. 

V důsledku pandemie koronaviru prochází lidstvo temnou zkušeností smutku a úzkosti, strachu a nejistoty, samoty a beznaděje. Navíc se nás bolestně dotýká brutální násilí v Bělorusku a Náhorním Karabachu i nová vlna teroru ve Francii, Rakousku, Afganistánu a Etiopii. Uprostřed těchto okolností si přejeme zakusit „solidaritu otřesených“ (Patočka), darovat si navzájem prožitek blízkosti a sounáležitosti celé lidské rodiny. Je lepší zapálit svíčku, než proklínat tmu.

Pojďme společně v neděli 8. listopadu 2020 ve 20 hodin rozsvítit v oknech svých domovů svíci a vyjádřit tak touhu po uzdravení svých blízkých, po uzdravení vzájemných vztahů i celé planety. V tento den si připomínáme 400. výročí bitvy na Bílé hoře, která proběhla 8. listopadu 1620 a stala se na celá staletí symbolem temnoty, útlaku, netolerance a rozdělení.

K této iniciativě nás inspiruje společné prohlášení papeže Františka a velkého imáma Al-Azhar Ahmada Al-Tayyeba „O lidském bratrství pro světový mír a společném soužití“ z Abú Dhabí, které v těchto týdnech František rozpracoval v encyklice Fratelli tutti.

Opatství Venio – Klášter benediktinek na Bílé Hoře, Praha

https://www.benediktinky.cz/svice-za-uzdraveni

S blížícím se svátkem sv. Anežky (13.11.), naší patronky a mocné přímluvkyně, vám nabízíme modlitbu novény , jejíž autorkou je Marie Holková. Text novény ke stažení naleznete ZDE.

Přejeme vám požehnaný čas modlitby. 

Vít Grec

Milé sestry, milí bratři, 

i v době omezení je kostel v provozu a  bez ohledu na to, že se nemůžeme scházet ve velkém počtu, spotřebovává energie, platí se nájem…  Zní to hloupě, ale kromě vás nám chybějí i peníze z nedělních sbírek. Proto vás chci jménem pastorační rady požádat o zvážení možnosti darovat příspěvek jakékoliv výše prostřednictvím bankovního účtu duchovní správy. 

Vás finanční dar prosím jednorázově nebo prostřednictvím trvalého příkazu zašlete na účet 331341061/0100, ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a případně účel daru. Děkujeme!

Vít Grec

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

 

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.

Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.

Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu, které je přílohou této výzvy.

Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!

Za Českou biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda
 

Olomouc, 27. října 2020

V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací na všechny věřící s následující výzvou:
 

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
 
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, pracovníkům Charit, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.  
 
Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

Ve čtvrtek 22. října jsme slavili památku sv. Jana Pavla II., jehož 100. výročí narození si v letošním roce připomínáme. Otec biskup Zdenek Wasserbauer nám při této příležitosti nabízí k osobnímu zamyšlení nad situací, kterou prožíváme, myšlenky tohoto velkého papeže:

Církev, vedená láskou Krista, Spasitele člověka, neváhá hlásat, že „člověk nemůže uniknout sám sobě, ani místu a úkolu, které mu přísluší v pozemském životě“, nemůže se stát otrokem věcí – materiálního bohatství, bezuzdných radovánek a neomezené touhy po moci. Stejně tak nemůže podlehnout systémům a ideologiím, které omezují jeho důstojnost, neboť je svobodnou bytostí a člověkem zodpovědným za to, že byl stvořen k obrazu a podobenství Božímu. Člověk nemůže zamlžit své povolání k transcendentálnosti, a stejně tak mu nikdo nemůže tento rozměr odepřít. Zkrátka, člověka nelze pochopit bez jeho otevřenosti Bohu, bez následné náboženské dimenze. Člověk je sám sobě tajemstvím, což lze objasnit a odhalit pouze ve světle Krista Spasitele. (Burundi, 5. září 1990)

______________

Během staletí církev nikdy nezapomínala na Pánova naléhavá doporučení, že máme navštěvovat nemocné, motivovaná základním principem identity – návštěva nemocného se rovná poctě prokázané samotnému Pánu. 

Ježíš osobně zakusil utrpení, a dokonce si z lásky k nám pro sebe vybral formu nejbolestivější. Vždy měl zvláštní pochopení pro nemocné – přibližuje se k nim, aby léčil jejich tělo i duši, a nemocní, jakoby vedení instinktem, byli k němu přitahování, jakmile ho uviděli. Od té doby, podle Kristova vzoru, takto jednali i svatí a skuteční křesťané. Církev věřící na této cestě vždy podporovala, stejně jako po dva tisíce let podporoval náboženské kongregace a iniciativy změřené výhradně na podporu nemocných. 

Církev osvícená božským slovem Kristovým ví, že právě utrpení spolu s modlitbou může zachránit svět. Církev podporuje rozvoj medicíny v oblasti efektivní léčby nemocí fyzického rázu. Zároveň vyzývá nemocné, aby bolest, kterou prožívají, nabídli Bohu jako oběť očištění a dar spásy. 

Bůh není od trpících nikdy daleko. Chceme-li si to sami vyzkoušet, musíme tento fakt umět odhalit. Velmi bolestné utrpení je současně nejlepším způsobem, jak změnit svůj hodnotový žebříček, pochopit prázdnotu pozemských statků a objevit neutuchající bohatství Boží, jež se následně mění na sílu a zdroj radosti.

Prostřednictvím nemocných a postižených se setkáváme se samotným Pánem. Chtěl bych, aby vám mohl v souvislosti s vaším přístupem k těmto bližním říci: „Byl jsem na obtíž, a vy jste mi pomohli, byl jsem neužitečný, a vy jste mě ocenili, byl jsem zohavený, a vy jste uznali mou důstojnost, byl jsem od narození nemocen, a ujali jste se mne.“

Nemocní a staří, postižení a lidé odkázaní na pomoc druhých nám zvláštním způsobem dávají najevo, jak jeden druhého potřebujeme a jak úzce jsme navzájem propojeni. Vzbuzují v nás solidaritu s bližními až do krajnosti a lásku k němu… Nemoc a utrpení jsou vždy těžkou zkouškou. A i když se to může zdát nepochopitelné, svět bez nemocných by byl chudší: chudší o lidský přístup k bližnímu, chudší o nesobeckou, a někdy dokonce heroickou lásku. (Treviso, 16. června 1985)

__________

Pokud si v těchto dnech najdeme více času na četbu, vezměme do ruky apoštolský list sv. Jana Pavla II. z 11. února 1984: Salvifici doloris.

Aktuální program kostela sv. Vojtěcha

S ohledem na aktuální protiepidemická opatření z 22. 10. 2020 (viz www.vlada.cz) je do odvolání upraven provoz našeho kostela takto:

  • Nemohou se konat veřejná setkání a programy duchovní správy.
  • Nekonají se běžné veřejné bohoslužby – mohou zde však proběhnout svatby a pohřby (do 10 účastníků).
  • V době obvyklých bohoslužeb (neděle 9:00 –11:30, pondělí a středa 17:00 – 18:30) je kostel sv. Vojtěcha OTEVŘEN k osobní modlitbě, k individuálnímu kontaktu s knězem a k přijetí svátosti smíření, eucharistie a pomazání nemocných.
  • Setkání s knězem mohou probíhat jen jednotlivě – je pro ně vyčleněna boční kaple sv. Vojtěcha a zpovědní místnost u vchodu.
  • Při individuální návštěvě kostela je třeba zachovávat obecná pravidla, která platí na veřejnosti: použít roušku, dezinfikovat si ruce, zachovat odstup alespoň 2 m od dalších osob, vydat se do kostela ve skupině mohou nejvýše 2 osoby – omezení počtu shromážděných osob se však nevztahuje na rodiny a členy společné domácnosti – ti se považují dohromady vždy za 1 účastníka.
  • Kontakt s kněžími a osobní duchovní služba je i nyní možná – jsme k dispozici! V případě potřeby se na nás obraťte na tel. čísle +420/608/208 725 (P. Jan Kotas, P. Christian Pšenička).
  • Povzbuzujeme všechny ke společným modlitbám v rodině, inspiraci najdete na stránkách www.liturgie.cz
  • Přenosy bohoslužeb je možné sledovat prostřednictvím vysílání Televize Noe, Radia Proglas nebo na internetové stránce www.mseonline.cz

Myslíme na vás všechny v modlitbě a přejeme vám požehnanou Boží neděli!

Vaši P. Jan, P. Christian a jáhen Martin