Vzhledem k epidemické situaci jsme se rozhodli omezit počet účastníků na jedné bohoslužbě na 120 osob, zároveň přibude k pravidelné nedělní bohoslužbě také bohoslužba od 11:00. V této souvislosti obnovujeme přihlašování pomocí tabulek, odkaz k nim naleznete zde

Zapisujte se tedy prosím na bohoslužby, jak bylo již v minulosti zvykem. Zároveň se prosíme zapisujte i do políček pro služby, s počtem bohoslužeb úměrně stoupá i potřeba pomocníků na hladkém průběhu :).

 

Děkujeme všem za ohleduplnost a dodržování platných opatření.

“Bez Ducha Svatého je Bůh daleko, Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvá litera, církev je pouhá organizace, autorita je nadvláda, misie je propaganda, bohoslužba je jen vzpomínka, křesťanské chování je otrocká morálka.

Avšak s Duchem Svatým je vesmír povýšen a sténá v porodních bolestech, neboť rodí Království, Vzkříšený Kristus je mezi námi, evangelium je životodárná moc, církev je znamení společenství Nejsvětější Trojice, autorita je osvobozující služba, misie jsou letnice, liturgie je památka a předjímání, lidské jednání je zbožštěno.”

Metropolita Ignacius z Latakie

Promluva papeže Františka před polední modlitbou v neděli 16. ledna
 

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

Evangelium dnešní liturgie vypráví o svatební hostině v Káně, kde Ježíš proměnil vodu ve víno k radosti ženicha a nevěsty. A končí takto: „To byl začátek znamení, která Ježíš konal; zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili“ (J 2,11). Všimněme si, že evangelista Jan nemluví o zázraku, tedy o mocné a mimořádné události, která vyvolává údiv. Píše, že v Káně se stalo znamení, které vzbudilo víru učedníků. Můžeme si tedy položit otázku: Co je podle evangelia „znamení“?

Znamení je signálem, který zjevuje Boží lásku, to znamená, že neupozorňuje na sílu daného projevu, ale na lásku, která jej vyvolala. Učí nás něco o Boží lásce, která je vždy blízká, něžná a soucitná. První znamení se objeví, když dva novomanželé prožívají potíže v nejdůležitější den svého života. Uprostřed hostiny zmizí podstatný prvek oslavy, víno, a hrozí, že radost vyprchá pod náporem kritiky a nespokojenosti hostů. Představte si, jak může svatební hostina pokračovat pouze s vodou, je to hrozné, nevěsta a ženich udělají hrozný dojem!

Je to Panna Maria, která si problému všimne a nenápadně na něj Ježíše upozorní. A ten zasahuje bez hluku, aniž by to takřka dal najevo. Vše se odehrává v ústraní, vše se odehrává „v zákulisí“: Ježíš říká služebníkům, aby naplnili nádoby vodou, z níž se stane víno. Takto jedná Bůh, s blízkostí a diskrétností. Ježíšovi učedníci to vidí: vidí, že díky němu se svatební hostina stala ještě krásnější. A také vidí Ježíšův způsob jednání, jeho službu ve skrytosti – takový je Ježíš: pomáhá nám, slouží nám ve skrytosti, v tomto okamžiku, takže pochvaly za dobré víno pak směřují k ženichovi, nikdo si toho nevšimne, jen služebníci. Tak se v nich začíná rozvíjet zárodek víry, to znamená, že věří, že v Ježíši je přítomen Bůh, Boží láska.

Je krásné pomyslet na to, že první znamení, které Ježíš vykoná, není mimořádné uzdravení nebo zázrak v jeruzalémském chrámu, ale gesto, které vychází vstříc prosté a konkrétní potřebě obyčejných lidí, gesto domácí, gesto, řekněme zázrak po špičkách, diskrétní, tiché. Je připraven nám pomoci, pozvednout nás. A tak, pokud jsme pozorní k těmto „znamením“, jsme získáni jeho láskou a stáváme se jeho učedníky.

Znamení v Káně má však ještě jeden charakteristický rys. Obecně platí, že víno, které se podávalo na konci hostiny, bylo nejméně dobré, a tak se to dělá i dnes. V té chvíli lidé nerozlišují mezi dobrým a zředěným vínem. Ježíš se naopak postará o to, aby hostina skončila tím nejlepším vínem. Symbolicky nám to říká, že Bůh pro nás chce to nejlepší, chce, abychom byli šťastní. Neklade nám žádné meze a nežádá od nás žádný závazek. V Ježíšově znamení není místo pro postranní úmysly, pro požadavky na ty novomanžele. Ne, radost, kterou Ježíš zanechává v našich srdcích, je plná a nesobecká radost. Nikdy to není rozředěná radost, ne!

Proto navrhuji cvičení, které nám může být velmi prospěšné. Zkusme dnes zapátrat ve svých vzpomínkách a hledat znamení, která Pán vykonal v mém životě – každý řekněme: Jaká znamení vykonal Pán v mém životě? Jaký náznak jeho přítomnosti? Znamení, kterými nám dával najevo, že nás miluje; vzpomeňme si na onu těžkou chvíli, kdy mi Bůh dal zakusit svou lásku… A ptejme se sami sebe: jakými nenápadnými a promyšlenými znameními mi dal pocítit svou něhu? Kdy jsem cítil, že je mi Pán nejblíže, kdy jsem nejvíce pociťoval jeho něhu a soucit? Každý z nás má ve své historii takové chvíle. Pojďme a hledejme tato znamení, vzpomeňme si. Kde jsem objevil jeho blízkost? Kde se v mém srdci vzala ta velká radost? Prožijme znovu chvíle, kdy jsme zažili jeho přítomnost a Mariinu přímluvu. Kéž nám ona, Matka, která je stejně jako v Káně vždy pozorná, pomůže vážit si Božích znamení v našem životě.

Přeložil Petr Vacík

převzato z webu Vatican News

Jestliže jste zatím neměli příležitost přispět do letošní Tříkrálové sbírky 2022 můžete využít přiložený QR kód, který je určen speciálně pro příspěvky na konto sbírky Sv. Vojtěcha. QR kód, prosím, neposílejte osobám, které neznáte osobně, mohlo by dojít k jeho zneužití přelepením cizím QR kódem. Děkuji za příspěvek a pochopení!
 
AV 

V předvečer svátku Tří králů se, s požehnáním od otce Christiana, vydalo do ulic 6 skupinek koledníků a to díky velké podpoře skautského oddílu Záře z Dejvic. Moc děkujeme všem, kteří se k nám včera přidali a tímto způsobem oslavili svátek Tří králů! Štěstí, zdraví, dlouhá léta …..
AV

Vskutku, evangelium říká, že přišel, aby přebýval mezi námi. Nepřišel nás navštívit a pak odejít; Přišel s námi bydlet, zůstat s námi. Co tedy od nás chce? Touží po velké intimitě. Chce, abychom s ním sdíleli své radosti a utrpení, touhy a obavy, naděje a smutky, lidi a situace. Dělejme to s důvěrou: otevřme mu svá srdce, řekněme mu všechno. Zastavme se v tichu před Betlémem, abychom vychutnali něhu Boha, který se stal blízkým, který se stal tělem. A beze strachu ho pozvěme mezi sebe, do svých domovů, do našich rodin. (Papež František)

Naslouchejme srdcem slovům papeže Františka: „V Betlémě objevujeme, že život Boha koluje v žilách lidstva. Pokud to přijmeme, příběh se změní pro každého z nás. Protože když Ježíš změní naše srdce, středem života už není moje hladové a sobecké já, ale On, kdo se narodil a žije z lásky.“

Požehnané Vánoce !

 

Dnes a zítra si můžete v čase bohoslužeb v kostele vzít betlémské světlo, které jsme pro vás přinesli od skautů. 

Potřebujete k tomu vlastní svíčku, lampu nebo lucernu. 

Vít Grec

Balíčky pro zdravotníky z ÚVN byly předány dnes 20.12. za účasti P. Jana Kotase. Všem moc děkujeme za příspěvek do jarní sbírky, která nám umožnila realizovat i tuto akci! AV

Program bohoslužeb během Vánoc naleznete zde.

Tento týden v pondělí od 16:00 bude také možnost svátosti smíření pro mládež. V pondělí i středu bude tato možnost po mši v 17:30 také pro dospělé.

 

Požehnané svátky všem!