Česká křesťanská akademie Praha 6 vás srdečně zve na přednášku bývalého českého velvyslance v Izraeli
Ing. Jiřího Schneidera
IZRAEL A PALESTINA – VÁLKA A MÍR

Jaká byla cesta od mírového procesu k válečnému stavu? Bude možná cesta k míru? Lze si představit něco víc než dočasné příměří? Kam se poděli ‚tvůrci pokoje‘?

Těšíme se na vás ve středu 13. prosince 2023 v 19:30 u nás v kostele sv. Vojtěcha.

V adventu budou u svatého Vojtěcha pravidelné ranní mše svaté se zpěvem barokních rorátů následovně: 

Pátek 8.12. v 6.30 h

Neděle 10.12. v 9.30 h

Pátek 15.12. v 6.30 h

Pátek 22.12. v 6.30 h

Přijďte!

 

  • ČKA – pobočka Praha 6 vás ve středu 29.11. v 19.30 zve na přednášku novinářky a humanitární pracovnice Petry Procházkové na téma Rozumět Rusku, rozumět Ukrajině.
  • V pátek 1.prosince odpadne výuka náboženství skupinky nejmladších dětí vedené Štěpánkou Ryšavou. Ostatní skupiny budou mít výuku jako obvykle.
  • Na první adventní neděli 3.prosince si přineste adventní věnce – při mši svaté je požehnáme.
  • Druhá zkouška sboru na adventní roráty bude v neděli 3.12. v 19 hodin
  • Boží příchody a naše útěky – tak se jmenuje adventní meditace o Božím pozvání k blízkosti, na kterou vás zveme ve středu 6. prosince. Koná se od 18 do 20 hodin zde v kostele. Po úvodním slovu o. Zdíka bude příležitost ke společné reflexi a svátosti smířeni. Zakončíme adorací v kapli.
  • Na konci církevního roku duchovní správa ústy otce Christiana děkuje všem, kteří/které se aktivně zapojují do služeb našemu společenství. Protože jmenovitý výčet by pro tuto vývěsku byl dlouhý (při mši zazněl, možno vyslechnout na záznamu na YouTube), zmiňujeme pouze funkce a služby:

lektoři náboženství, varhaníci, zpěváci, lektoři, akolyté, kostelníci, květinářky, webmaster a facebook, programy pro školy, pastorační a ekonomická rada, vedoucí kanceláře, pokladníci, vedoucí rytířů a indiánek, ministranti. Ačkoliv většinou uvedeno v mužském rodě, ve všech těchto službách působí i naše milé dívky a ženy. Jednomu každému a jedné každé bude ještě poděkováno osobně.

zpracoval Vít Grec

Česká křesťanská akademie Praha 6 vás srdečně zve na přednášku novinářky a humanitární pracovnice
Petry Procházkové
ROZUMĚT RUSKU, ROZUMĚT UKRAJINĚ

Nakolik je probíhající konflikt černobílý a kde se stala chyba? Jak se mohl doutnající konflikt tak rozhořet a může za to svým
dílem i Evropa? Napomohlo tomu sovětské dědictví, špatná ukrajinská národnostní politika, ponížení Rusů Západem či komplex velmoci, která už přestává být velmocí?

Těšíme se na vás ve středu 29. listopadu 2023 v 19:30 u nás v kostele sv. Vojtěcha.

V pátek 24. listopadu ve 20 hodin bude opět pravidelná modlitba se zpěvy z Taizé. Sejdeme se na ochozu u varhan. Zveme všechny stálé účastníky, ale i všechny vás, kdo byste se chtěli modlit a rozjímat v tichu, ale také se třeba naučit nějakou novou píseň.

V neděli 26. listopadu a 3. prosince vždy v 19 hodin bude nácvik na adventní rorátní zpěvy, které pak zaznějí při mši v neděli 10. prosince.

Karmelitánské knihkupectví oznamuje, že prodejna u sv. Vojtěcha bude otevřena první tři adventní neděle vždy od 10.30 do 11.30 a zve vás tímto k nákupu hodnotných vánočních dárků.

V neděli 3. prosince od 17hodin proběhne příprava – instalace rekvizit adventního programu pro základní školy. Zveme všechny kdo by se chtěli k této aktivitě přidat a stát se členy týmu, ať už jako technická podpora nebo jako moderátoři, aby se přihlásili Vojtěchu Jirsovi (vojtech(zavináč)jirsa-architekti.cz). Máme přihlášeno již 11 tříd, takže prosíme o modlitbu jak za školáky a jejich učitelky, tak za realizační tým.

 

Maria, pohleď na nás! Jsme tu před tebou. Ty jsi Matka, znáš naši námahu a naše zranění. Ty, Královno míru, trpíš s námi a za nás, když vidíš tolik svých dětí zkoušených konflikty, sužovaných válkami, které trýzní svět.

Nastala temná hodina. Toto je temná hodina, Matko. A v této temné hodině se noříme do tvých zářivých očí a svěřujeme se tvému srdci, vnímavému k našim starostem. Také ono nepostrádalo neklid a obavy: kolik zažilo úzkosti, když se pro Ježíše nenašlo místo pod střechou, kolik strachu, když jste spěšně uprchli do Egypta, protože ho chtěl Herodes zabít, jakou tíseň, když jste ho ztratili v chrámu! Ve zkouškách jsi však, Matko, byla odvážná a statečná, důvěřovala jsi Bohu a na obavy jsi reagovala péčí, na strach láskou, na úzkost obětí. Neustoupila jsi, Matko, ale v rozhodujících chvílích jsi převzala iniciativu: spěchala jsi k Alžbětě, na svatbě v Káně jsi od Ježíše obdržela jeho první zázrak, ve Večeřadle jsi udržovala učedníky v jednotě. A když na Kalvárii pronikl tvou duší meč, ty, Matko, pokorná a silná žena, jsi protkala noc smutku velikonoční nadějí.

Nyní, Matko, se znovu ujmi iniciativy, ujmi se jí za nás, v této době drásané rozpory a pustošené zbraněmi. Obrať svůj milosrdný pohled na lidskou rodinu, která zbloudila z cesty k míru, která dala přednost Kainovi před Ábelem, a protože ztratila smysl pro bratrství, nenachází atmosféru domova. Přimlouvej se za náš svět, který se ocitl v nebezpečí a zmatku. Nauč nás přijímat život a pečovat o něj – o každý lidský život! – a zavrhnout šílenství války, která rozsévá smrt a ruší budoucnost.

Maria, mnohokrát jsi k nám přišla s prosbou o modlitbu a pokání. My však, zahleděni do svých vlastních potřeb a rozptýleni tolika světskými zájmy, jsme byli k tvým pozváním hluší. Avšak protože miluješ, neomrzeli jsme tě, Matko. Vezmi nás za ruku, vezmi nás za ruku a veď nás k obrácení, přiměj nás, abychom Boha postavili na první místo. Pomoz nám zachovat jednotu v církvi a být řemeslníky společenství ve světě. Připomeň nám důležitost naší role, dej, ať se cítíme zodpovědní za mír, povolaní k modlitbě a adoraci, k přímluvám a smírné oběti za celý lidský rod.

Matko, sami to nezvládneme, bez tvého Syna nemůžeme dělat nic. Ty nás však přivádíš zpět k Ježíši, který je naším pokojem. Proto, Matko Boží a naše, přicházíme k tobě, hledáme útočiště u tvého neposkvrněného Srdce. Vzýváme milosrdenství, Matko milosrdenství, pokoj, Královno pokoje! Otřes dušemi těch, kdo jsou v pasti nenávisti, obrať ty, kdo živí a podněcují konflikty. Osuš slzy dětí, které v této hodině tolik pláčou, pomáhej osamělým a starým, podpírej zraněné a nemocné, ochraňuj ty, kdo museli opustit svou vlast a své blízké, utěšuj sklíčené, obnovuj naději.

Svěřujeme a zasvěcujeme ti své životy, každé vlákno svého bytí, vše, co máme a čím jsme, navždy. Zasvěcujeme ti církev, aby svědčila světu o Ježíšově lásce, aby byla znamením svornosti a nástrojem míru. Zasvěcujeme ti náš svět, zvláště ti zasvěcujeme země a regiony, kde se válčí.

Věřící lid tě volá, jitřenko spásy, Matko, otevírej průzory světla v noci konfliktů. Ty, stánku Ducha svatého, vnukni vůdcům národů cesty k míru. Ty, Paní všech národů, usmiř své děti, svedené zlem, zaslepené mocí a nenávistí. Ty, která jsi každému blízko, zkrať naše vzdálenosti. Ty, která máš soucit se všemi, uč nás pečovat o druhé. Ty, jež zjevuješ Pánovu něhu, učiň nás svědky jeho útěchy. Matko, Královno míru, vlévej do srdcí Boží soulad. Amen.

Převzato z Vatican News

Zveme všechny ministrantky, ministranty a všechny mladé, kteří/ které o službě ministrování uvažují, na stekání v neděli 22.10. Podrobnosti naleznete v pozvánce, kterou si prohlédněte ZDE

Zdeněk Peterka