Ekonomická rada

Svatovojtěšská ekonomická rada je poradní orgán faráře, který se podílí na hospodaření s majetkem duchovní správy s péčí dobrého hospodáře.
 
Členové ekonomické rady jsou:
P. Jan Kotas
Magdaléna Hrdličková
Jiří Witzany
Pravomil Novák
Andrea Vyskočilová
 
Rada se poprvé setkala v říjnu 2020, připravila zprávu o hospodaření za rok 2020 a rozpočet pro rok 2021.

 

Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady 26.3.2021

Ekonomická rada se sešla (online) 26.3. a projednala zprávu o hospodaření za rok 2020 a návrh rozpočtu pro rok 2021. Zprávu s detailním komentářem najdete zde na našich webových stránkách. Rozpočet byl schválen ve formální podobě tabulek diecéze. Pro větší přehlednost je přiložen ve zjednodušené struktuře odpovídající tabulce ze zprávy o hospodaření. Je třeba zdůraznit, že schválený rozpočet pokrývá pouze pravidelné náklady a oproti roku zůstává prakticky nezměněn s výjimkou účelových sbírek, kdy již předpokládáme částečný návratu k normálnímu stavu (před pandemií). Nepravidelné akce a projekty schválené farní radou budou muset být financovány speciálními účelovými sbírkami. Schválený rozpočet tedy odpovídá pouze zajištění běžného provozu a budeme se proto muset vrátit k otázce střednědobého a dlouhodobého ekonomického plánu společenství.

Finanční rozpočet Duchovní správy u sv. Vojtěch Praha – Dejvice na rok 2021 (tis. Kč.)

PRAVIDELNÉ NÁKLADY
Užívání budovy celkem 360
Spotřeba materiálu (květiny, svíčky, …) 50
Náklady na reprezentaci 10
Osobní náklady 40
Opravy a udržování 15
Účelové sbírky (Haléř sv. Petra, …) 80
Odvod AP z běžných sbírek 12
Pravidelné náklady celkem 567

 

VÝNOSY
Sbírky 220
Účelové sbírky 80
Finanční a ostatní dary 270
Výnosy celkem 570