Ekonomická rada

Svatovojtěšská ekonomická rada je poradní orgán faráře, který se podílí na hospodaření s majetkem duchovní správy s péčí dobrého hospodáře.
 
Členové ekonomické rady jsou:
P. Jan Kotas
Magdaléna Hrdličková
Jiří Witzany
Pravomil Novák
Andrea Vyskočilová
 
Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha 2.12.2022
Ekonomická rada (ER) na svém jednání 2.12.2022 nejprve zhodnotila stav hospodaření společenství, dle výstupu připravených účetní Ing. Královou k 31.10. roku 2022. Vzhledem k tomu, že zatím nedošlo k navýšení nákladů za energie, běžné provozní náklady společenství odpovídají nákladům za stejné období minulého roku. Zároveň dochází k naplňování, resp. přeplňování, plánovaných výnosů zejména v oblastí sbírek a finančních darů. Byla zprovozněna možnost využívání QR kódů pro darování částek ve výši 200, 500, nebo 1000 Kč (viz nástěnka v kostele a webové stránky). Tyto dary, podobně jako poukázáním na účet, jsou odečitatelné z daňového základu. ER se dále zabývala předloženým konceptem a problematikou hospodaření diecéze, zejména ve vztahu k farnostem a rozhodla se formulovat a projednat společné stanovisko i s ER dalších farností vikariátu a případně i diecéze.
 
Stručný zápis z jednání Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha dne 3.6.2022
Ekonomická rada (ER) na svém jednání 3.6.2022 nejprve provedla zhodnocení ankety ohledně možnosti příspěvků rodin a jednotlivců na hospodaření našeho společenství. Z odpovědí ve vyplněných dotaznících a z výsledků sčítání účastníků nedělních bohoslužeb, které se konalo v měsíci květnu, ER došla k závěru, že plánovaný rozpočet by měl být těmito vybranými příspěvky pokryt, nezbývá však žádná částka na rozvojové aktivity jako je pastorační koordinátor či placení pravidelných služeb. ER dále diskutovala možnost placení příspěvků do nedělní sbírky bezhotovostně převodem na účet společenství. Pro přispěvatele by tak byla možnost uplatnění těchto příspěvků jako daru pro daňové účely. Tato možnost bude přehledně uvedena na internetových stránkách společenství.
 
Stručný zápis z jednání Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha dne 29.4.2022
Ekonomická rada se na svém jednání 29.4.2022 osobně seznámila s Ing. Královou, která vede účetnictví Duchovní správy sv. Vojtěcha od ledna 2022. Dále se
seznámila se s dosavadními výsledky dotazníku o financování společenství sv. Vojtěcha. Bylo dohodnuto, že lhůta pro odevzdání dotazníku bude prodloužena do
18.5. 2022, s tím, že ekonomická rada vyhodnotí výsledky až po této lhůtě.
 
 
Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha 25.3.2022
Ekonomická rada (ER) na svém jednání 25.3.2022 byla nejprve p. Janem informována o převzetí účetnictví od Martina Opatrného novou paní účetní, se kterou se bude mít ER
možnost seznámit na schůzce 29.4.2022. Dále se ER zabývala zejména obsahovou stránkou dotazníku, který bude rozdán členům společenství v neděli 3. dubna 2022, jehož
cílem je zjistit možnosti jednotlivých členů společenství (rodin), jak mohou finančně přispívat na provoz a aktivity společenství. Dohodnut byl také časový harmonogram pro odevzdání, vyhodnocení a prezentování výsledků dotazníku. Na neděli 3.4.2022 po mši svaté byla dále naplánována krátká prezentace ER o financování života a aktivit svatovojtěšského společenství s informacemi o plnění rozpočtu v roce 2021 a přípravě rozpočtu na rok 2022. Tato prezentace byla několikrát po nedělních mších předem avizována, tudíž ER doufá v hojnou účast členů společenství. Závěrem jednání ER bylo konstatováno, že se připravuje logo svatovojtěšského společenství, které výtvarně ztvární Františka Iblová.
 

Zápis z jednání Ekonomické rady 25.2. 2022

Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady 17.1.2022

Stručný zápis z jednání Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha dne 17.1.2022

Ekonomická rada se na svém jednání 17.1.2021 zabývala zejména plněním rozpočtu v roce 2021 a přípravou rozpočtu na tento rok.

Hospodaření našeho společenství by podle předběžný údajů mělo skončit přebytkem okolo 200 tisíc Kč přesto, že se v průběhu roku podařilo zrealizovat pořízení nových varhan. Konečným hodnocením rozpočtu na základě kompletní účetní závěrky se bude ER dále zabývat na příštím jednání. V návaznosti na uzavření roku 2021 převezme účetnictví Ing. M. Králová a pokladnu Ivana Vopařilová. Pravidelné sčítání nedělních sbírek zajistí rotačně členové ER.

Pokud jde o přípravu rozpočtu na rok 2022, bude nutné počítat s navýšením nákladů na služby. ER ale také diskutovala možnost výrazného navýšení položky osobních nákladů tak, aby bylo možné nejen odměňovat pravidelné činnosti, ale také se systematičtěji věnovat aktivitám navenek společenství. Významným krokem v tomto směru by bylo ustavení pozice pastoračního asistenta. S tímto také souvisí analýza potencionálních výnosů pravidelných sbírek a finanční darů. Např. při variantě výnosů ve výši 1 mil Kč a předpokladu 150 domácností v našem společenství by bylo potřeba průměrně vybrat 130 Kč týdne na jednu rodinu. Tato částka je podstatně nižší než průměrná hodinová mzda v Praze.

Z hlediska financování dlouhodobějších projektů farnosti je zvažováno založení nadačního fondu sv. Vojtěcha. Po formální a právní stránce je založení připraveno, ER se však shodla, že konečné rozhodnutí bude učiněno až po nástupu nového arcibiskup a případných souvisejících systémových změnách ve financování farností.