Milí přátelé,

v neděli před mší bude možné zaparkovat (téměř) jakákoliv vozidla poháněná vaší silou ve dvoře semináře, vjezdová vrata budou otevřena do 9:25. Po mši máme slíbené od P. Zdíka žehnání kol, koloběžek, kostitřasů, jednokolek, kočárků, vozíků, elektrokol, skateboardů, odrážedel atd., které proběhne před kostelem. Na závěr, prosím, zůstaňte ještě na společné foto pro celostátní pořadatele akce.

Děkuji za pozornost a jezděte bezpečně!

 

Aktualizovaný infoplakát zde.

Poradní odbor pro otázky životního prostředí při SR ČCE, Ekologická sekce ČKA a Česká křesťanská enviromentální síť vyhlašují na neděli 17. září 2023 a sobotu 16. září 2023 již šestnáctý ročník akce „Do kostela na kole“.
Smyslem této celorepublikové ekumenické akce je propagovat cyklistickou dopravu, která je, podobně jako chůze, šetrná k životnímu prostředí a ve srovnání s automobilovou dopravou nepoměrně levnější, zdravější a na kratší vzdálenosti dokonce statisticky rychlejší.

 

 

 

Věděli jste, že…

Po téměř šesti letech v čele naší duchovní správy odchází  P. Jan do farnosti Praha Stodůlky, kde je ustanoven farářem. Zároveň tím končí i jeho působení ve funkci rektora Arcibiskupského semináře. 

Rektorem duchovní správy je od 1. srpna P. Christian Martin Pšenička O-Praem., jehož funkce vicerektora semináře skončila ke stejnému datu. Nově bude mít P.Christian i funkci ve svém domovském klášteře na Strahově. Od záři do týmu duchovní správy přibyde ve funkci výpomocného duchovního Christianův strahovský spolubratr  P. Zdík Miroslav Jordánek O.Praem., bývalý vojenský kaplan a duchovní správce v Doksanech a Bohušovicích nad Ohří. 

Jendo, děkujeme za veškerou péči a lásku, kterou jsi nás za dlouhé roky u sv. Vojtěcha zahrnoval.

Christiane, Zdíku, těšíme se na novou etapu v životě našeho společenství a na nové výzvy, které jsou před námi. 

Za všechny vás se modlíme, stejně jako za naše společenství, aby Pán vedl naše kroky a naplňoval nás svým Duchem.

Připojujeme pár fotografií z rozloučení v neděli 20.8.

Foto Marie Jelínková

Text Vít Grec

Před dvěma týdny proběhl na půdě Salesiánů v Kobylisích Fotbalový turnaj farností – první ročník nyní snad již tradiční akce.

V lítých bojích se utkali reprezentanti farností sv. Matěje, sv. Anežky České, sv. Fabiána a Šebestiána, sv. Františka z Assisi, domácí Salesiáni a zástupci našeho kostela.

V sestavě složené z rodů Rakovských, Nevařilů, Bednářů, Magendansů, Iblů a Vernerů se nám na akci podařilo vybojovat druhé místo! Věřím, že jsme našemu kostelu neudělali ostudu, a příští rok Vám dovezeme pohár!

Sportu zdar!

Doporučuji jako inspiraci k rozjímání katechezi papeže Františka při generální audienci na Svatopetrském náměstí ve středu Svatého týdne.
Katecheze vychází z následujícího úryvku z prvního Petrova listu. Celý její poměrně obsáhlý text si přečtěte na tomto odkazu. 
Na stránkách Vatican News si jej můžete poslechnout i jako podcast v češtině
 

1 Pt 2,21-24

Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. ‚On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.‘ Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo (kříže), abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni.

S využitím materálu z Vatican News připravil Vít Grec 

Milí přátelé, 

zveme vás na Postní cyklus zamyšlení nad starozákonními čteními z velikonoční vigilie, který se bude konat

každý pátek v postní době tj. od 24.února do 31. března vždy od 19 hodin v našem kostele.

Na programu zhruba hodinového setkání bude výklad biblických textů a zamyšlení nad nimi, po kterém bude následovat modlitba.

Večery nás budou provázet významní biblisté z KTF  doc.Jaroslav Brož a doc. Josef Hřebík.

Těšíme se na setkání s Vámi nad Písmem

Vít Grec

 

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 2.12.2022 nejprve zhodnotila stav hospodaření
společenství, dle výstupu připravených účetní Ing. Královou k 31.10. roku 2022. Vzhledem
k tomu, že zatím nedošlo k navýšení nákladů za energie, běžné provozní náklady
společenství odpovídají nákladům za stejné období minulého roku. Zároveň dochází
k naplňování, resp. přeplňování, plánovaných výnosů zejména v oblastí sbírek a finančních
darů. Byla zprovozněna možnost využívání QR kódů pro darování částek ve výši 200, 500,
nebo 1000 Kč (viz nástěnka v kostele a webové stránky). Tyto dary, podobně jako
poukázáním na účet, jsou odečitatelné z daňového základu. ER se dále zabývala
předloženým konceptem a problematikou hospodaření diecéze, zejména ve vztahu
k farnostem a rozhodla se formulovat a projednat společné stanovisko i s ER dalších farností
vikariátu a případně i diecéze.

Zveme vás na pravidelnou modlitbu se zpěvy Taizé, která se bude konat v pátek 20.1.23 od 20 hodin na ochozu kostela. 

Přijďte a pozvěte i svoje známé. Je za co se modlit.

za oraganizátory Vít Grec