Na druhou neděli adventní se prosíme přihlašujte zde

Zapisujte do tabulky prosím všechny účastníky jednotlivě (ne jako minou neděli, kdy jsme jako jednotku počítali rodinu, nehledě na počet členů).

Milí bratři a sestry,

mám pro vás všechny radostnou zprávu!

Vzhledem k uvolňujícím se protiepidemickým opatřením můžeme v našem kostele sv. Vojtěcha opět začít pravidelně slavit eucharistii.

Tuto neděli, tedy 22. listopadu 2020, bude kostel otevřen od 8:30 do 11:30 a mše svatá bude sloužena v boční kapli sv. Vojtěcha poprvé v 8:30, pak znovu v 9:30 a potřetí v 10:30. Pokaždé se jí může účastnit nejvýše 15 osob – proto se prosím zapište a použijte k tomu následující odkaz.

Během celého nedělního dopoledne však bude v hlavní lodi kostela zároveň možnost osobní modlitby a individuálního svatého přijímaní pro všechny, kteří se už nevejdou do kaple na mši svatou.

Ve zpovědní místnosti vpravo od vchodu bude možné přijmout svátost smíření.

V následujících všedních dnech již budou bohoslužby jako obvykle: v pondělí a ve středu od 17:30 vždy mše svatá a po ní možnost přijmout svátost smíření.

Program v příštích dnech budeme eventelně upravovat podle aktuálně platných pravidel a konkrétních potřeb našeho společenství.

 

Radost z Hospodina je naše síla!

 

Požehnanou neděli Krista Krále vám všem ze srdce přejí P. Jan, P. Christian a jáhen Martin

 

Milé sestry, milí bratři,

V návaznosti na výzvu Víta Grece týkající se nedělních sbírek bychom Vás rádi upozornili na zprovoznění formuláře „Chci darovat!“ na našich webových stránkách.

Prostřednictvím tohoto formuláře můžete zadat částku daru a další potřebné údaje tak, aby vám mohlo být automaticky po obdržení daru na konci roku vystaveno potvrzení pro daňové účely.

Tímto způsobem můžete taktéž duchovní správě dát vědět o vašem záměru poskytnout větší jednorázový dar nebo pravidelný příspěvek na určitý účel vyhlášený naším společenstvím, což umožní lepší finanční plánování.

V době omezeného provozu kostela je však neméně důležitý i příspěvek na běžné provozní výdaje (energie, úklid, údržba, cca 30 tis. Kč měsíčně), které jsou za normálního provozu hrazeny z nedělní sbírky. I v tomto případě můžete před zasláním daru na účet 331341061/0100 využít formuláře pro získání potvrzení pro daňové účely.    

Děkujeme!

Za ekonomickou radu Svatovojtěšského společenství, Jiří Witzany

Vážení a milí svatovojtěšští,

posílám vám všem pozdrav a přeji dobrou mysl, naději a odvahu do těchto týdnů!

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením musíme v životě našeho společenství znovu uplatnit některá protiepidemická omezení. Platí do odvolání:

Na nedělní bohoslužby se od neděle 11. 10. 2020 včetně, prosím, přihlaštepříslušném odkazu na našich webových stránkách, abychom mohli zajistit nepřekročení počtu 100 účastníků. Vy, kteří nemáte přístup k počítači a internetu, přijďte bez obav, počítáme i s Vámi.

V kostele zachovávejte již obvyklá pravidla: zaujměte místa k sezení, udržujte rozestupy (netýká se rodin a lidí žijících ve společné domácnosti), používejte roušky, u vchodu také dezinfekci.

Nedělní bohoslužby budou v našem kostele od 11. 10. 2020 včetně dvě: v 9:30 (počítá se s větší účastí rodin s dětmi) a v 11:00.

– Bohoslužby budeme prozatím slavit bez společného zpěvu, alespoň však za doprovodu varhan a se sólovým zpěvem kantora (Gloria, žalm, aleluja,…).

Eucharistii přijímejte v čase epidemie, prosím, na ruku a nikoliv do úst (nevyhnutelný blízký kontakt podávajícího s ústní dutinou a dechem přijímajícího přináší mnohem větší riziko přenosu případné kapénkové infekce i na ostatní přijímající) – nechápejte to, prosím, jako omezování projevů zbožnosti, jde tu jen o ochranu našich zranitelných bratří a sester.

Všednodenní bohoslužby a pravidelné slavení svátosti smíření pokračuje normálně, se zachováváním obvyklých pravidel (roušky, rozestupy, dezinfekce).

Návštěva kněží u nemocných je z naší strany možná, neváhejte se na nás obrátit (P. Jan tel. 608/208725; P. Christian tel. 777/317331)

Nekonají se setkání u farní kávy ani uvnitř kostela ani před ním.

Výuka náboženství se považuje za školní výuku a běží dál, děti i učitelé používají roušky a dezinfekci.

Ostatní setkávání a aktivity v rámci svatovojtěšského života se mohou konat jen při zachování obecných norem: maximálně 10 osob při akcích uvnitř, maximálně 20 osob při akcích venku. Organizátory všech našich různých setkání proto prosím, aby mě – pokud už tak neučinili – kontaktovali, abychom se mohli konkrétně domluvit.

 

Vyřizuji vám všem pozdravy a povzbuzení od otce arcibiskupa Dominika a otce biskupa Zdenka. Těším se na vás a přeji požehnané dny,

Váš P. Jan

Na poslední chvíli, ale přece – připomínám letošní ročník akce „Do kostela na kole“ a srdečně zvu všechny uživatele bicyklů, aby se zítra 20. 9. 2020 připojili. Pokud bude po mši zájem a dostatek účastníků, můžeme se na podporu akce také společně zvěčnit a foto přidat na stránky pořadatelů.

Těším se zítra ráno u stojanu na kola!

Vojtěch Jirsa

Z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví musí mít během nedělní mše svaté opět všichni roušky. Děkujeme za ohleduplnost.

Náš kostel se letos i přes nelehkou situaci zapojí účastí do akce Noc kostelů 2020. Uskuteční se v pátek 12.6, program tentokrát připravují seminaristé v čele s Matějem Jirsou. Upozorňujeme, že i na této akci je potřeba dodržovat veškerá opatření v souvislosti s koronavirovou krizí.

Program Noci kostelů v našem kostele

18:00 Mše svatá

19:30 Pásmo o kardinálu Josefu Beranovi

21:00 Pásmo o kardinálu Josefu Beranovi

22:45 Modlitba za českou zemi a její obyvatele

           Možnost rozhovoru s knězem.

 

Všichni jste srdečně zváni!