Před dvěma týdny proběhl na půdě Salesiánů v Kobylisích Fotbalový turnaj farností – první ročník nyní snad již tradiční akce.

V lítých bojích se utkali reprezentanti farností sv. Matěje, sv. Anežky České, sv. Fabiána a Šebestiána, sv. Františka z Assisi, domácí Salesiáni a zástupci našeho kostela.

V sestavě složené z rodů Rakovských, Nevařilů, Bednářů, Magendansů, Iblů a Vernerů se nám na akci podařilo vybojovat druhé místo! Věřím, že jsme našemu kostelu neudělali ostudu, a příští rok Vám dovezeme pohár!

Sportu zdar!

Srdečně vás jménem České křesťanské akademie zveme na tematický večer

ZTRÁTA  BIODIVERZITY

v duchu encykliky papeže Františka „Laudato si“. Naším vzácným hostem bude

Albert František Damaška,

entomolog a zoolog působící na Přírodovědecké fakultě UK.

V průběhu večera se budeme zamýšlet nad tím, co nám přináší rozmanitost přírodních druhů, o co přicházíme, když z naší planety mizí tisíce rostlinných a živočišných druhů ročně, a jak se otázka biodiverzity prolíná s různými obory lidské činnosti.

Těšíme se na vás ve středu 31. 5. 2023 v 19.30 u nás v kostele sv. Vojtěcha.

Doporučuji jako inspiraci k rozjímání katechezi papeže Františka při generální audienci na Svatopetrském náměstí ve středu Svatého týdne.
Katecheze vychází z následujícího úryvku z prvního Petrova listu. Celý její poměrně obsáhlý text si přečtěte na tomto odkazu. 
Na stránkách Vatican News si jej můžete poslechnout i jako podcast v češtině
 

1 Pt 2,21-24

Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. ‚On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.‘ Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo (kříže), abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni.

S využitím materálu z Vatican News připravil Vít Grec 

Milí přátelé, 

zveme vás na Postní cyklus zamyšlení nad starozákonními čteními z velikonoční vigilie, který se bude konat

každý pátek v postní době tj. od 24.února do 31. března vždy od 19 hodin v našem kostele.

Na programu zhruba hodinového setkání bude výklad biblických textů a zamyšlení nad nimi, po kterém bude následovat modlitba.

Večery nás budou provázet významní biblisté z KTF  doc.Jaroslav Brož a doc. Josef Hřebík.

Těšíme se na setkání s Vámi nad Písmem

Vít Grec

 

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 2.12.2022 nejprve zhodnotila stav hospodaření
společenství, dle výstupu připravených účetní Ing. Královou k 31.10. roku 2022. Vzhledem
k tomu, že zatím nedošlo k navýšení nákladů za energie, běžné provozní náklady
společenství odpovídají nákladům za stejné období minulého roku. Zároveň dochází
k naplňování, resp. přeplňování, plánovaných výnosů zejména v oblastí sbírek a finančních
darů. Byla zprovozněna možnost využívání QR kódů pro darování částek ve výši 200, 500,
nebo 1000 Kč (viz nástěnka v kostele a webové stránky). Tyto dary, podobně jako
poukázáním na účet, jsou odečitatelné z daňového základu. ER se dále zabývala
předloženým konceptem a problematikou hospodaření diecéze, zejména ve vztahu
k farnostem a rozhodla se formulovat a projednat společné stanovisko i s ER dalších farností
vikariátu a případně i diecéze.

Zveme vás na pravidelnou modlitbu se zpěvy Taizé, která se bude konat v pátek 20.1.23 od 20 hodin na ochozu kostela. 

Přijďte a pozvěte i svoje známé. Je za co se modlit.

za oraganizátory Vít Grec

Milí přátelé, 

s velkým předstihem informujeme o připravované týdenní cestě do komunity Taizé ve Francii, kterou organizujeme společně s křesťany z Brna v srpnu (6. – 13.8.) Více informací na letáčku ZDE. 

Bližší informace na mailu cesta.taize@seznam.cz nebo u Martiny Hoškové