Milí bratři a sestry,

mám pro vás všechny radostnou zprávu!

Vzhledem k uvolňujícím se protiepidemickým opatřením můžeme v našem kostele sv. Vojtěcha opět začít pravidelně slavit eucharistii.

Tuto neděli, tedy 22. listopadu 2020, bude kostel otevřen od 8:30 do 11:30 a mše svatá bude sloužena v boční kapli sv. Vojtěcha poprvé v 8:30, pak znovu v 9:30 a potřetí v 10:30. Pokaždé se jí může účastnit nejvýše 15 osob – proto se prosím zapište a použijte k tomu následující odkaz.

Během celého nedělního dopoledne však bude v hlavní lodi kostela zároveň možnost osobní modlitby a individuálního svatého přijímaní pro všechny, kteří se už nevejdou do kaple na mši svatou.

Ve zpovědní místnosti vpravo od vchodu bude možné přijmout svátost smíření.

V následujících všedních dnech již budou bohoslužby jako obvykle: v pondělí a ve středu od 17:30 vždy mše svatá a po ní možnost přijmout svátost smíření.

Program v příštích dnech budeme eventelně upravovat podle aktuálně platných pravidel a konkrétních potřeb našeho společenství.

 

Radost z Hospodina je naše síla!

 

Požehnanou neděli Krista Krále vám všem ze srdce přejí P. Jan, P. Christian a jáhen Martin

 

Milé sestry, milí bratři,

V návaznosti na výzvu Víta Grece týkající se nedělních sbírek bychom Vás rádi upozornili na zprovoznění formuláře „Chci darovat!“ na našich webových stránkách.

Prostřednictvím tohoto formuláře můžete zadat částku daru a další potřebné údaje tak, aby vám mohlo být automaticky po obdržení daru na konci roku vystaveno potvrzení pro daňové účely.

Tímto způsobem můžete taktéž duchovní správě dát vědět o vašem záměru poskytnout větší jednorázový dar nebo pravidelný příspěvek na určitý účel vyhlášený naším společenstvím, což umožní lepší finanční plánování.

V době omezeného provozu kostela je však neméně důležitý i příspěvek na běžné provozní výdaje (energie, úklid, údržba, cca 30 tis. Kč měsíčně), které jsou za normálního provozu hrazeny z nedělní sbírky. I v tomto případě můžete před zasláním daru na účet 331341061/0100 využít formuláře pro získání potvrzení pro daňové účely.    

Děkujeme!

Za ekonomickou radu Svatovojtěšského společenství, Jiří Witzany

Aktuální program kostela sv. Vojtěcha

S ohledem na aktuální protiepidemická opatření z 22. 10. 2020 (viz www.vlada.cz) je do odvolání upraven provoz našeho kostela takto:

  • Nemohou se konat veřejná setkání a programy duchovní správy.
  • Nekonají se běžné veřejné bohoslužby – mohou zde však proběhnout svatby a pohřby (do 10 účastníků).
  • V době obvyklých bohoslužeb (neděle 9:00 –11:30, pondělí a středa 17:00 – 18:30) je kostel sv. Vojtěcha OTEVŘEN k osobní modlitbě, k individuálnímu kontaktu s knězem a k přijetí svátosti smíření, eucharistie a pomazání nemocných.
  • Setkání s knězem mohou probíhat jen jednotlivě – je pro ně vyčleněna boční kaple sv. Vojtěcha a zpovědní místnost u vchodu.
  • Při individuální návštěvě kostela je třeba zachovávat obecná pravidla, která platí na veřejnosti: použít roušku, dezinfikovat si ruce, zachovat odstup alespoň 2 m od dalších osob, vydat se do kostela ve skupině mohou nejvýše 2 osoby – omezení počtu shromážděných osob se však nevztahuje na rodiny a členy společné domácnosti – ti se považují dohromady vždy za 1 účastníka.
  • Kontakt s kněžími a osobní duchovní služba je i nyní možná – jsme k dispozici! V případě potřeby se na nás obraťte na tel. čísle +420/608/208 725 (P. Jan Kotas, P. Christian Pšenička).
  • Povzbuzujeme všechny ke společným modlitbám v rodině, inspiraci najdete na stránkách www.liturgie.cz
  • Přenosy bohoslužeb je možné sledovat prostřednictvím vysílání Televize Noe, Radia Proglas nebo na internetové stránce www.mseonline.cz

Myslíme na vás všechny v modlitbě a přejeme vám požehnanou Boží neděli!

Vaši P. Jan, P. Christian a jáhen Martin

Vážení a milí svatovojtěšští,

posílám vám všem pozdrav a přeji dobrou mysl, naději a odvahu do těchto týdnů!

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením musíme v životě našeho společenství znovu uplatnit některá protiepidemická omezení. Platí do odvolání:

Na nedělní bohoslužby se od neděle 11. 10. 2020 včetně, prosím, přihlaštepříslušném odkazu na našich webových stránkách, abychom mohli zajistit nepřekročení počtu 100 účastníků. Vy, kteří nemáte přístup k počítači a internetu, přijďte bez obav, počítáme i s Vámi.

V kostele zachovávejte již obvyklá pravidla: zaujměte místa k sezení, udržujte rozestupy (netýká se rodin a lidí žijících ve společné domácnosti), používejte roušky, u vchodu také dezinfekci.

Nedělní bohoslužby budou v našem kostele od 11. 10. 2020 včetně dvě: v 9:30 (počítá se s větší účastí rodin s dětmi) a v 11:00.

– Bohoslužby budeme prozatím slavit bez společného zpěvu, alespoň však za doprovodu varhan a se sólovým zpěvem kantora (Gloria, žalm, aleluja,…).

Eucharistii přijímejte v čase epidemie, prosím, na ruku a nikoliv do úst (nevyhnutelný blízký kontakt podávajícího s ústní dutinou a dechem přijímajícího přináší mnohem větší riziko přenosu případné kapénkové infekce i na ostatní přijímající) – nechápejte to, prosím, jako omezování projevů zbožnosti, jde tu jen o ochranu našich zranitelných bratří a sester.

Všednodenní bohoslužby a pravidelné slavení svátosti smíření pokračuje normálně, se zachováváním obvyklých pravidel (roušky, rozestupy, dezinfekce).

Návštěva kněží u nemocných je z naší strany možná, neváhejte se na nás obrátit (P. Jan tel. 608/208725; P. Christian tel. 777/317331)

Nekonají se setkání u farní kávy ani uvnitř kostela ani před ním.

Výuka náboženství se považuje za školní výuku a běží dál, děti i učitelé používají roušky a dezinfekci.

Ostatní setkávání a aktivity v rámci svatovojtěšského života se mohou konat jen při zachování obecných norem: maximálně 10 osob při akcích uvnitř, maximálně 20 osob při akcích venku. Organizátory všech našich různých setkání proto prosím, aby mě – pokud už tak neučinili – kontaktovali, abychom se mohli konkrétně domluvit.

 

Vyřizuji vám všem pozdravy a povzbuzení od otce arcibiskupa Dominika a otce biskupa Zdenka. Těším se na vás a přeji požehnané dny,

Váš P. Jan

Z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví musí mít během nedělní mše svaté opět všichni roušky. Děkujeme za ohleduplnost.

Náš kostel se letos i přes nelehkou situaci zapojí účastí do akce Noc kostelů 2020. Uskuteční se v pátek 12.6, program tentokrát připravují seminaristé v čele s Matějem Jirsou. Upozorňujeme, že i na této akci je potřeba dodržovat veškerá opatření v souvislosti s koronavirovou krizí.

Program Noci kostelů v našem kostele

18:00 Mše svatá

19:30 Pásmo o kardinálu Josefu Beranovi

21:00 Pásmo o kardinálu Josefu Beranovi

22:45 Modlitba za českou zemi a její obyvatele

           Možnost rozhovoru s knězem.

 

Všichni jste srdečně zváni!

Pondělí 25. 5.    17:30 mše svatá a svátost smíření

                            19:00 setkání mladých

 

Středa 27. 5.      17:30 mše svatá a svátost smíření

 

Pátek 29. 5.        15:30 výuka náboženství

 

Sobota 30. 5.     20:30 svatodušní vigilie (mše svatá)

 

Neděle 31. 5.     Slavnost Seslání Ducha Svatého – přihlašování na mše zde

                             9:30 mše svatá

                            11:00 mše svatá

                            12:00 příprava dětí na první přijetí svátosti smíření

                            19:00 setkání vysokoškoláků