Čtvrtek 24. 12. Štědrý den (Předvečer Slavnosti Narození Páně)

 • 15:30 Vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi (bez předchozí registrace, omezení na 20% kapacity kostela)
 • 21:30 „Půlnoční“ mše sv.  (bez předchozí registrace, omezení na 20% kapacity kostela)

Pátek 25. 12. Slavnost Narození Páně (Hod Boží vánoční) (prosíme, registrujte se zde)

 • 8:30 Mše sv.
 • 9:30 Mše sv. 
 • 10:30 Mše sv. 
 • 11:30 Mše sv. 

Sobota 26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Neděle 27. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa + Obnova manželských slibů (od 27. 12. platí 5. stupeň PES: omezení na 10% kapacity kostela) (prosíme, registrujte se zde – tabulky úplně dole)

 • 8:30 Mše sv. 
 • 9:30 Mše sv. 
 • 10:30 Mše sv. 
 • 11:30 Mše sv. 

V pondělí 28. 12. a ve středu 30. 12. se bohoslužby nekonají.

Čtvrtek 31. 12. Památka sv. Silvestra, papeže, poslední den občanského roku

 • 17:30 Mše sv. na poděkování za uplynulý rok, s prosbou za Boží pomoc do roku nového (registrace bude spuštěna 27.12.)

Pátek 1. 1. 2021 Slavnost Matky Boží Panny Marie, světový den modliteb za mír (Nový rok) (registrace bude spuštěna 27.12.)

 • 8:30 Mše sv. 
 • 9:30 Mše sv. 
 • 10:30 Mše sv.
 • 11:30 Mše sv. 

 

Milí bratři a sestry, přátelé,

poslední opatření vlády nám umožňují znovu konat bohoslužby ve větším počtu: od čtvrtka 3. 12. se může shromáždit takový počet osob, který odpovídá 30% kapacity míst k sezení v kostele – což u sv. Vojtěcha činí ne více než 100 lidí na jedné bohoslužbě. Nadále je třeba zachovávat rozestupy cca 2m (netýká se členů jedné domácnosti), používat dezinfekci a roušky.

Pro naše společenství to znamená, že můžeme bez potíží konat obvyklé všednodenní bohoslužby (pondělí a středa od 17:30). Nedělní mše svatá se musí opakovat tak, abychom se všichni vystřídali (prozatím bude nedělní program následující: mše sv. v 8:30, v 9:30 a v 10:30). Bohoslužby se budou kvůli možnosti udržovat rozestupy konat vždy v hlavní lodi, v neděli budou přístupné i balkóny a boční lodi.

Pokud nepřijdou nová omezení, proběhnou vánoční bohoslužby podobně jako za normální situace, jen jejich počet a čas bude upraven podle aktuálních možností – ty teď ještě neumíme přesně odhadnout.

Přijmout svátost smíření je možné vždy po všednodenních bohoslužbách, a také v průběhu celého nedělního dopoledne. Využijte, prosíme, těchto možností co nejdříve, aby nevznikl nával těsně před Vánocemi. Slavení svátosti smíření pro děti a mladé se bude konat v pondělí 14. 12. od 16:30 (děti do 10 let) a znovu po pondělní mši sv. (mládež).

Návštěvy kněží u seniorů a nemocných jsou při zachování potřebné opatrnosti možné. Nebojte se kněze zavolat, jsme vám k dispozici (P. Jan 608/208725, P. Christian 777/317331).

Vyučování náboženství a ostatní aktivity se budou konat podle aktuálních možností a informovat o nich budou na našem webu či prostřednictvím mailu a telefonu ti, kteří je mají na starosti.

 

Přejeme vám advent naplněný tichou radostí a nadějí!

 

Vaši P. Jan, P. Christian, jáhen Martin

Milí bratři a sestry,

nedělí 29. 11. vstoupíme do radostného adventního očekávání.

Bohoslužby se budou konat podobně jako minulou neděli: mše svatá bude v 8:30, v 9:30 a v 10:30 v hlavní lodi kostela. Vedle toho bude celé dopoledne kostel otevřený, s možností osobní modlitby a přijetí svátosti smíření a eucharistie.

Požehnání a rozsvícení adventních věnců proběhne při každé boholsužbě a bude možné také individuálně kdykoliv v průběhu dopoledne.

V souladu s vládními opatřeními se zvyšuje počet účastníků na každé bohoslužbě na 20 osob. Protože lidé žijící ve společné domácnosti se pro tyto účely považují za jednu osobu, prosím, abyste se v případě účasti rodin zapisovali jen do jednoho řádku např. takto: Novákovi 5x). Na bohoslužby se, prosím, zapisujte na tomto odkazu.

Po zkušenostech z minulé neděle měníme poněkud využití prostorů našeho kostela: 1) eucharistie se bude slavit vždy v hlavní lodi, 2) boční kaple sv. Vojtěcha bude k dispozici pro osobní modlitbu, individuální přijetí svatého přijímání a požehnání adventního věnce, 3) ve zpovědní místnosti u vchodu bude k dipozici kněz pro slavení svátosti smíření.

Jsme k dispozici, neváhejte nás kontaktovat.

Modlíme se za vás všechny a vyprošujeme požehnaný advent!

Vaši P. Jan, P. Christian, jáhen Martin

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

 

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.

Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.

Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu, které je přílohou této výzvy.

Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!

Za Českou biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda
 

Olomouc, 27. října 2020

V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací na všechny věřící s následující výzvou:
 

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
 
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, pracovníkům Charit, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.  
 
Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

Ve čtvrtek 22. října jsme slavili památku sv. Jana Pavla II., jehož 100. výročí narození si v letošním roce připomínáme. Otec biskup Zdenek Wasserbauer nám při této příležitosti nabízí k osobnímu zamyšlení nad situací, kterou prožíváme, myšlenky tohoto velkého papeže:

Církev, vedená láskou Krista, Spasitele člověka, neváhá hlásat, že „člověk nemůže uniknout sám sobě, ani místu a úkolu, které mu přísluší v pozemském životě“, nemůže se stát otrokem věcí – materiálního bohatství, bezuzdných radovánek a neomezené touhy po moci. Stejně tak nemůže podlehnout systémům a ideologiím, které omezují jeho důstojnost, neboť je svobodnou bytostí a člověkem zodpovědným za to, že byl stvořen k obrazu a podobenství Božímu. Člověk nemůže zamlžit své povolání k transcendentálnosti, a stejně tak mu nikdo nemůže tento rozměr odepřít. Zkrátka, člověka nelze pochopit bez jeho otevřenosti Bohu, bez následné náboženské dimenze. Člověk je sám sobě tajemstvím, což lze objasnit a odhalit pouze ve světle Krista Spasitele. (Burundi, 5. září 1990)

______________

Během staletí církev nikdy nezapomínala na Pánova naléhavá doporučení, že máme navštěvovat nemocné, motivovaná základním principem identity – návštěva nemocného se rovná poctě prokázané samotnému Pánu. 

Ježíš osobně zakusil utrpení, a dokonce si z lásky k nám pro sebe vybral formu nejbolestivější. Vždy měl zvláštní pochopení pro nemocné – přibližuje se k nim, aby léčil jejich tělo i duši, a nemocní, jakoby vedení instinktem, byli k němu přitahování, jakmile ho uviděli. Od té doby, podle Kristova vzoru, takto jednali i svatí a skuteční křesťané. Církev věřící na této cestě vždy podporovala, stejně jako po dva tisíce let podporoval náboženské kongregace a iniciativy změřené výhradně na podporu nemocných. 

Církev osvícená božským slovem Kristovým ví, že právě utrpení spolu s modlitbou může zachránit svět. Církev podporuje rozvoj medicíny v oblasti efektivní léčby nemocí fyzického rázu. Zároveň vyzývá nemocné, aby bolest, kterou prožívají, nabídli Bohu jako oběť očištění a dar spásy. 

Bůh není od trpících nikdy daleko. Chceme-li si to sami vyzkoušet, musíme tento fakt umět odhalit. Velmi bolestné utrpení je současně nejlepším způsobem, jak změnit svůj hodnotový žebříček, pochopit prázdnotu pozemských statků a objevit neutuchající bohatství Boží, jež se následně mění na sílu a zdroj radosti.

Prostřednictvím nemocných a postižených se setkáváme se samotným Pánem. Chtěl bych, aby vám mohl v souvislosti s vaším přístupem k těmto bližním říci: „Byl jsem na obtíž, a vy jste mi pomohli, byl jsem neužitečný, a vy jste mě ocenili, byl jsem zohavený, a vy jste uznali mou důstojnost, byl jsem od narození nemocen, a ujali jste se mne.“

Nemocní a staří, postižení a lidé odkázaní na pomoc druhých nám zvláštním způsobem dávají najevo, jak jeden druhého potřebujeme a jak úzce jsme navzájem propojeni. Vzbuzují v nás solidaritu s bližními až do krajnosti a lásku k němu… Nemoc a utrpení jsou vždy těžkou zkouškou. A i když se to může zdát nepochopitelné, svět bez nemocných by byl chudší: chudší o lidský přístup k bližnímu, chudší o nesobeckou, a někdy dokonce heroickou lásku. (Treviso, 16. června 1985)

__________

Pokud si v těchto dnech najdeme více času na četbu, vezměme do ruky apoštolský list sv. Jana Pavla II. z 11. února 1984: Salvifici doloris.